Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Řešení vad nesprávné pokládky tepelné izolace plochých střech

Vystoupení Ing. Pavla Matouška ze společnosti ROCKWOOL ve čtvrtek 13. 12. 2012 na mezinárodní vědecké konferenci DEFEKTY BUDOV se zaměří na hlavní vady a možné nápravy u tepelných izolací plochých střech.

ROCKWOOL se představí na mezinárodní vědecké konferenci DEFEKTY BUDOV

Každá stavební konstrukce s sebou nese určitou míru poruchovosti spojenou s její realizací. Její riziko je možné významně snížit preventivními opatřeními, zaměřenými na dodržování správných montážních postupů při aplikaci jednotlivých stavebních materiálů. Právě na otázky příčin vad, následných oprav a defektů odpoví mezinárodní vědecká konference DEFEKTY BUDOV 2012, pořádaná VŠTE České Budějovice ve dnech 12. – 13. prosince 2012.

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích ve spolupráci s Expertní a znaleckou kanceláří KUTNAR pořádá letos již čtvrtý ročník mezinárodní vědecké konference DEFEKTY BUDOV, která navazuje na předchozí odborná setkání v letech 2009 – 2011. Záštitu nad akcí převzal hejtman Jihočeského kraje Mgr. Jiří Zimola a odborným garantem se stal Doc. Ing. Zdeněk Kutnar, CSc.

Záměr konference lze charakterizovat jednoduchým a zároveň výstižným tvrzením „spojení teorie s praxí“, neboť její obsah je mimo jiné koncipován s cílem podpory a rozvoje výuky studijního oboru Konstrukce staveb, specializovaného na Izolace a Rekonstrukce.


Jedním z tematických bloků programu jednání jsou defekty plochých střech. Ploché střechy mají svá specifika, která je zapotřebí respektovat již ve fázi projektu. Návrh střechy musí plně a jednoznačně určit materiálové, technologické, konstrukční i provozní řešení střechy. Střecha musí splňovat tepelně izolační požadavky ČSN 73 0540 : 2002. Akustické vlastnosti musí odpovídat požadavkům normy ČSN 73 0532. Dokončená realizace takovéto střešní konstrukce musí zajistit dostatečnou mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost stavby, ochranu proti hluku, bezpečné využívání a v neposlední řadě úsporu energie a tepelnou ochranu.

Z výše uvedených podmínek jednoznačně vyplývá, že správná volba a použití tepelné izolace má zásadní vliv na výsledný efekt. S nejčastějšími vadami způsobenými nevhodným výběrem a montáží tepelných izolací z kamenné vlny včetně nápravných řešení seznámí účastníky konference ve své přednášce Ing. Pavel Matoušek.

Přednáška ROCKWOOL v rámci vědecké konference DEFEKTY BUDOV 2012:

Termín: 13. 12. 2012 – tematický blok Defekty plochých střech – 13.30 – 17.00h
Místo konání: VŠTE, Okružní 10, 370 01 České Budějovice
Téma: Vady a nápravy u tepelných izolací plochých střech – příspěvek přiblíží například problematiku spádování plochých střech, mechanického namáhání a poukáže na konkrétní výsledky měření.
Přednášející: Ing. Pavel Matoušek, produktový manažer ROCKWOOL, a.s.

Další informace najdete na stránkách www.rockwool.cz v sekci Novinky.

 
 
Reklama