Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Montované domy na bázi dřeva – základní konstrukční materiály (2. díl)

V pětidílném seriálu představujeme vývoj a základní typy montovaných domů na bázi dřeva, základní konstrukční materiály, základní spojovací prostředky, požadavky na nosné prvky a nosné stěnové prvky(panely). V druhém díle základní konstrukční materiály.


Příspěvek navazuje na první díl článku o montovaných domech na bázi dřeva "Montované domy na bázi dřeva – vývoj a základní typy (1. díl)" a uvádí základní konstrukční materiály na bázi dřeva a na bázi sádry z hlediska platných předpisů (ČSN), obchodních typů, rozměrů a podmínek použití. Je třeba dbát na dodržení předepsané vlhkosti, aby po zabudování nedocházelo k výraznějším změnám vlhkosti, a následkem toho k deformacím a vzniku spár.

2.1 Řezivo

Použití: rám/kostra stěn nebo stěnových panelů (sloupky, dolní a horní práh), stropní nosníky nebo panely, nosné prvky střešní konstrukce.

Charakteristika: jehličnaté řezivo (obvykle SM) podle ČSN 73 2824-1, základní jakostní třída S10, vlhkost ≤ 18 % (15 ± 3 %). Na nosné prvky montovaných domů lze doporučit v provedení KVH (konstrukční rostlé dřevo = Konstruktionsvollholz) se zvýšenou jakostí, kontrolou a s označením jakosti.

Standardní rozměry KVH: délka 13 m (nastavované lepeným zubovitým spojem); standardní průřezy KVH (šířka/výška v mm): 60/(80...280), 80/(100…280), 100/(100…280), 120/(120…240). Další průřezy podle dohody, výhledově i v šířce 45 mm.

Obrázek 2.1a Řezivo
Obrázek 2.1b Lepené lamelové dřevo
 
Obrázek 2.1 Řezivo (vlevo) a lepené lamelové dřevo (vpravo)

Pro dovolené úchylky rozměrů konstrukčního řeziva s nosnou funkcí platí ČSN EN 336.

Pro nastavování konstrukčního řeziva lepeným zubovitým spojem platí ČSN EN 14080.

Požadavky na konstrukční řezivo v ohledu prokazování shody, certifikace, prohlášení o shodě, značení aj. jsou stanoveny v ČSN EN 14081-1.

2.2 Lepené dřevo

2.2.1 Lepené lamelové dřevo

Použití: v případě potřeby na průvlaky, vaznice, nosníky nebo na stěnové sloupky větších průřezů.

Charakteristika: lepené lamelové dřevo (obvykle SM) podle ČSN EN 14080 z řeziva podle ČSN 73 2824-1; zpravidla třída S10.

Pro mezní úchylky rozměrů lepeného lamelového dřeva platí ČSN EN 14080.

Požadavky na lepené lamelové dřevo v ohledu pevnosti plošných a podélných spojů, reakce na oheň, trvanlivosti dřeva, emise formaldehydu, prokazování shody, certifikace, prohlášení o shodě a značení jsou stanoveny v ČSN EN 14080.

2.2.2 Lepené rostlé dřevo ze 2 nebo 3 lamel (tzv. trámy Duo a Trio)

Obrázek 2.2 Průřezy lepených prvků Duo (vlevo) a Trio (vpravo)
Obrázek 2.2 Průřezy lepených prvků Duo (vlevo) a Trio (vpravo)

Na nosné prvky montovaných domů jsou vhodné lepené prvky Duo popř. Trio (trámy slepené ze dvou popř. tří lamel nastavovaných zubovitým spojem)

Standardní rozměry trámů Duo a Trio: délka 13 m (možnost až 16 m);

průřezy (šířka/výška v mm):
Duo: 115/(98…258(278)), 140/(138…198(238)), 155/(118…198(278)),
Trio: 175/(178…258(278)), ((195/178…278))

Pro mezní úchylky rozměrů lepeného lamelového dřeva platí ČSN EN 14080.

Požadavky na lepené rostlé dřevo v ohledu pevnosti plošných a podélných spojů, reakce na oheň, trvanlivosti dřeva, emise formaldehydu, prokazování shody, certifikace, prohlášení o shodě a značení jsou stanoveny v ČSN EN 14080.

2.3 Prutové prvky z vrstveného dřeva

Obchodní názvy: vrstvené dřevo z dýh – Kerto; Microllam LVL; Steico Ultrallam
vrstvené dřevo z dýhových pásů – Parallam; vrstvené dřevo z dlouhých třísek – Intrallam

Použití: nosníky, sloupy a nárožní krokve při požadavku vysoké únosnosti a tuhosti, nosné prvky pro zesilování, náhrada ocelových profilů.

Charakteristika: vyšší cena proti běžnému řezivu, ale podstatně vyšší pevnost a tuhost a rozměrová stálost.

Přednostní rozměry pro vrstvené dřevo Kerto S:
délka podle přepravních možností až 26 m;
šířka/výška v mm: 39/150; 45/(175-200-225-250); 51/(200-225-250); 57/(200-225-250-275); 63/(225-250-275-300); 69/(250-275-300-360); 75/(250-275-300-360-450-600-900).

Dodávají se i plošné prvky max. 1820(2500) × 23000 mm.

Rozměry Parallam v mm: šířka 44 až 280, výška 44 až 483, délka až 20000.

Rozměry Intrallam v mm: tloušťka 32 až 89, max. formát 2438 × 10700.

Požadavky na vrstvené dřevo z dýh v ohledu jakosti lepení, rozměrů a tolerancí, pevnosti, tuhosti, prokazování shody, certifikace, prohlášení o shodě a značení jsou stanoveny v ČSN EN 14374.

2.4 Desky na bázi dřeva

jsou vyrobeny výlučně nebo převážně ze dřeva. Desky na bázi dřeva pro použití ve stavebnictví jsou definovány v ČSN 13986, která stanovuje příslušné charakteristiky (technické třídy), hodnocení shody a podavky na označování těchto výrobků. Ve smyslu ČSN EN 13986 patří k deskám na bázi dřeva:

 • překližované desky,
 • desky z orientovaných plochých třísek (OSB),
 • třískové desky se syntetickým pojivem,
 • cementotřískové desky,
 • vláknité desky,
 • desky z rostlého dřeva (SWP),
 • desky z vrstveného dřeva.

2.4.1 Požadavky na překližované desky jsou stanoveny v ČSN EN 636 (nahradila předchozí ČSN EN 636-1, -2, -3), která definuje tři technické třídy, a to:

 • překližovaná deska pro použití v suchém prostředí;
 • překližovaná deska pro použití ve vlhkém prostředí; tato překližovaná deska je vhodná do interiéru, ve kterém vlhkostní provozní podmínky způsobují vyšší vlhkost než v suchém prostředí a také pro chráněné venkovní prostředí (např. za obložením nebo pod střechou), ale je také způsobilá krátkou dobu odolávat působení povětrnosti (např. při stavebních pracích);
 • překližovaná deska pro použití ve venkovním prostředí; je způsobilá odolávat působení povětrnosti, tekoucí vody nebo vodní páry ve vlhkém, ale větraném prostředí.

Pro použití překližovaných desek jako nosných prvků jsou v ČSN EN 636 nově definovány třídy ohybové pevnosti a třídy modulu pružnosti v ohybu pro překližované desky (analogicky jako třídy pevnosti konstrukčního dřeva v ČSN EN 338). Tento systém založený na ohybových vlastnostech (na základě zkoušek pevnosti a modulu pružnosti v ohybu malých zkušebních těles podle ČSN EN 310) umožňuje klasifikaci všech typů překližovaných desek nezávisle na výrobních parametrech (druhu dřeva, počtu a tloušťky vrstev) a zjednodušené stanovení charakteristických hodnot bez zkoušení středně velkých zkušebních těles podle ČSN EN 12369-2.

Třídy pevnosti v ohybu jsou definovány 5procentním kvantilem pevnosti v ohybu fm05 a dolní mezní hodnotou v N/mm2 a jsou označeny

F3     5;F5     8;F10     15;F15 23;F20     30;…..F70     105;F80     120

Například třídě pevnosti (F10     15) odpovídá fm05 = 10 N/mm2 a dolní mezní hodnota 15 N/mm2.

Třídy modulu pružnosti v ohybu pro překližované desky jsou definovány 5procentním kvantilem modulu pružnosti v ohybu Em05 a jsou označeny

TřídaE5E10E15E20E120E140
Dolní mezní hodnota4509001350180010 80012 600

Například třídě E15 odpovídá dolní mezní hodnota Em05 = 1350 N/mm2.

Pro danou překližovanou desku se uvedou 4 třídy v následujícím pořadí:
Pevnost podél / pevnost napříč / modul podél / modul napříč, například F 10/20 E 30/40.

Příklad: Pro překližovanou desku s hodnotami pevnosti v ohybu a modulu pružnosti v ohybu fm,0 = 22 N/mm2, fm,90 = 36,9 N/mm2, Em,0 = 3850 N/mm2 a Em,90 = 4200 N/mm2 se třídy vyjádří ve tvaru F10/20 30/40.

Charakteristické hodnoty pevnosti, tuhosti a hustoty pro některé typy překližovaných desek jsou uvedeny v ČSN 73 1702, tabulka F.11.

POZNÁMKA Údaje o finských překližovaných deskách (dřevina, skladba, jakosti, lepení, emise formaldehydu, tloušťky, počet vrstev, formáty, plošná tíha aj.) jsou shrnuty v příručce Překližované výrobky Finnforest (český překlad Finnforest CZ, Tlumačov).

2.4.2 Požadavky na desky OSB jsou stanoveny v ČSN EN 300, která definuje čtyři technické třídy desek označené OSB/1 až OSB/4. Na nosné účely jsou určeny desky typu

 • OSB/2 pro vnitřní použití jako nosný prvek v suchém prostředí;
 • OSB/3 pro vnitřní použití jako nosný prvek ve vlhkém prostředí;
 • OSB/4 pro vnitřní použití jako zvlášť zatížitelný nosný prvek ve vlhkém prostředí.

V ČSN EN 300 jsou definovány tyto tloušťkové třídy desek OSB v mm: 6 až 10, > 10 až 18, 18 až 25, > 25 až 32, > 32 až 40.

2.4.3 Požadavky na třískové desky pojené syntetickými lepidly jsou stanoveny v ČSN EN 312 (tato norma nahradila předchozí ČSN EN 312-2 až ČSN EN 312-7), která definuje šest technických tříd desek P2 až P7. Na nosné účely jsou přitom určeny třískové desky typu

 • P4 pro vnitřní použití jako nosný prvek v suchém prostředí;
 • P5 pro vnitřní použití jako nosný prvek ve vlhkém prostředí;
 • P6 pro vnitřní použití jako zvlášť zatížitelný nosný prvek v suchém prostředí;
 • P7 pro vnitřní použití jako zvlášť zatížitelný nosný prvek ve vlhkém prostředí.

2.4.4 Požadavky na cementotřískové desky jsou stanoveny v ČSN EN 634-2, která definuje dvě technické třídy, a to

 • 1 pro vnitřní použití v suchém nebo vlhkém prostředí;
 • 2 pro použití ve venkovním prostředí.

2.4.5.1 Tvrdá vláknitá deska o hustotě ≥ 900 kg/m3 se vyrábí z lignocelulózových vláken „mokrým procesem“ za použití ohřevu a tlaku. Požadavky na tvrdé vláknité desky jsou stanoveny v ČSN EN 622-2. Pro nosné účely jsou v ČSN EN 12369-1 uvedeny pouze desky typu

 • HB.HLA2 pro vnitřní použití jako zvlášť zatížitelný nosný prvek ve vlhkém prostředí.

2.4.5.2 Polotvrdá vláknitá deska je vláknitá deska o hustotě ≥ 400 kg/m3 až 900 kg/m3 vyráběná z lignocelulózových vláken „mokrým procesem“ za použití ohřevu a tlaku. Požadavky na polotvrdé vláknité desky jsou stanoveny v ČSN EN 622-3. Pro nosné účely je v ČSN EN 12369-1 uveden pouze typ

 • MBH.LA2 pro vnitřní použití jako zvlášť zatížitelný nosný prvek v suchém prostředí

POZNÁMKA Pro nosné použití ve vlhkém prostředí (tj. v podmínkách třídy provozu 2) je použití desek omezeno pouze na okamžikové a krátkodobé působení zatížení.

2.4.5.3 Vláknitá deska vyrobená suchým procesem (MDF) se vyrábí z lignocelulózových vláken „suchým procesem“ za použití ohřevu a tlaku a s přísadou lepidla. Požadavky na desky vyrobené suchým procesem jsou stanoveny v ČSN EN 622-5. Pro nosné účely je v ČSN EN 12369-1 uveden pouze typ

 • MDF.LA pro vnitřní použití jako nosný prvek v suchém prostředí.

POZNÁMKA Pro nosné použití ve vlhkém prostředí (tj. v podmínkách třídy provozu 2) je použití desek omezeno pouze na okamžikové a krátkodobé působení zatížení.

2.4.6 Deska z rostlého dřeva (SWP = solid wood panel) sestává z dřevěných latěk navzájem slepených boky nebo u vícevrstvých desek také plochami. Požadavky na desky z rostlého dřeva jsou stanoveny v ČSN EN 13353, která definuje pro nosné účely tři typy, a to

 • SWP/1 nosná pro vnitřní použití jako nosný prvek v suchém prostředí;
 • SWP/2 nosná pro vnitřní použití jako nosný prvek ve vlhkém prostředí;
 • SWP/3 nosná pro venkovní použití jako nosný prvek.

2.4.7 Vrstvené dřevo (LVL = laminated veneer lumber) je deska ze dřeva sestávající ze souboru navzájem slepených vrstev, směr vláken sousedních vrstev je většinou rovnoběžný, případně u některých vrstev příčný. Požadavky na desky z vrstveného dřeva jsou stanoveny v ČSN EN 14279.

2.4.8 Při použití desek na bázi dřeva je třeba rozlišovat mezi navrhováním podle dřívější ČSN 73 1701:1984, která uvažovala z hlediska vlivu prostředí dvě vlhkostní expozice (chráněnou a nechráněnou expozici) a navrhováním podle ČSN 73 1702 popř. podle Eurokódu 5, které rozlišují tři třídy provozu (nebo tzv. třídy použití) 1, 2 a 3.

Třída provozu 1 je přitom charakterizována vlhkostí materiálu odpovídající teplotě 20 °C a relativní vlhkosti okolního vzduchu přesahující 65 % pouze po několik týdnů v roce (u většiny jehličnatých druhů dřeva nepřesahuje průměrná vlhkost 12 %).

Třída provozu 2 je charakterizována vlhkostí materiálu odpovídající teplotě 20 °C a relativní vlhkosti okolního vzduchu přesahující 85 % pouze po několik týdnů v roce (u většiny jehličnatých druhů dřeva nepřesahuje průměrná vlhkost 20 %).
Je třeba poznamenat, že v evropských normách (EN) pro desky na bázi dřeva je tato expozice označena jako „vlhké prostředí“, (pozor na nedorozumění !!)

Třída provozu 3 je charakterizována klimatickými podmínkami vedoucími k vyšší vlhkosti než u třídy použití 2. V evropských normách (EN) pro desky na bázi dřeva je tato expozice označena jako „venkovní prostředí“.

2.4.8.1 Při navrhování podle ČSN 73 1702 popř. podle Eurokódu 5 lze používat na nosné nebo výztužné účely tyto desky na bázi dřeva (tučnou kurzívou jsou označeny materiály určené pouze pro třídu provozu 1):

 • překližované desky podle ČSN EN 636 pro použití v suchém, vlhkém nebo venkovním prostředí;
 • desky z orientovaných plochých třísek (OSB) podle ČSN EN 300, typ OSB/2, OSB/3, OSB/4;
 • třískové desky podle ČSN EN 312 (typ P4, typ P5, typ P6, typ P7);
 • cementotřískové desky (ČSN EN 634-1, ČSN EN 634-2);
 • vláknité desky (ČSN EN 622-2 – typ HB.HLA2, ČSN EN 622-3 – typ MBH.LA2, ČSN EN 622-5 – typ MDF.LA, MDF.HLS). Viz poznámku v 2.5.4.2 a 2.5.4.3.
 • desky z rostlého dřeva (SWP) (ČSN EN 13353, typ SWP/1, SWP/2, SWP/3)
 • desky z vrstveného dřeva (ČSN EN 14374)

Pro materiály určené pro třídu provozu 1 (suché prostředí) je při navrhování namístě obezřetný postup, protože požadované klimatické podmínky musí být dodrženy nejenom po celou dobu služby, ale také při přepravě, skladování a montáži na staveništi. Doporučuje se proto všeobecně upřednostňovat na nosné účely materiály určené pro třídu provozu 2.

Pro třídu provozu 3 (venkovní prostředí apod.) jsou podle EC5 dovoleny z desek na bázi dřeva pouze překližované desky podle ČSN EN 636 pro použití ve venkovním prostředí, cementotřískové desky třídy 2 podle 634-2, desky z rostlého dřeva typu SWP/3 podle ČSN EN 13353, případně desky z vrstveného dřeva (LVL) podle EN 14279.

2.5 Desky typu FERMACELL

2.5.1 Sádrovláknité desky FERMACELL

Sádrovláknité desky typu FERMACELL jsou speciální konstrukční desky homogenního průřezu ze sádry (ca. 80 %) a celulózových vláken (ca. 20 %); vlákna zajišťují pevnost a tuhost desky. Desky jsou vyráběny v závodech německé firmy Xella – Trockenbau-Systeme GmbH, Duisburg, se zastoupením v ČR Xella – systémy suché výstavby GmbH, Praha.

Pro sádrovláknité desky FERMACELL platí Evropské technické schválení (European Technical Approval) ETA 03-0050. Desky jsou určeny pro oplášťování a obkládání konstrukčních prvků a mohou být používány s nosnou nebo výztužnou funkcí. Pro používání sádrovláknitých desek FERMACELL na nosné účely platí schválení č. Z-9.1-434. Dále uvedené charakteristiky a požadavky pro sádrovláknité desky FERMACELL odpovídají tomuto schválení, které vydal Německý institut pro stavební techniku (DIBt).

Sádrovláknité desky FERMACELL vykazují hustotu minimálně 1000  kg/m3 až maximálně 1250 kg/m3 a vyrábějí se v jedné jakosti v tloušťkách 10 až 18 mm a různých formátech; délka a šířka desek musí být nejméně 500 mm.

Podle schválení Z-9.1-434 lze desky používat jako

 • staticky spolupůsobící a výztužné pláště stěn na bázi dřeva;
 • oplášťování/bednění dřevěných konstrukčních prvků;
 • součást stropních a střešních výztužných tabulí, navrhovaných a prováděných podle DIN 1052;
 • také pro dřevěné konstrukční prvky, navrhované a prováděné podle Eurokódu 5.

Předností desek je současná nosná a povrchová funkce opláštění.

Sádrovláknité desky FERMACELL jsou nehořlavým materiálem třídy A2-s1 d0 (podle EN 13501-1) a lze je používat na obklady konstrukčních prvků (stěn, sloupů aj.), u kterých se požaduje protipožární ochrana.

Sádrovláknité desky FERMACELL se smí používat v třídách provozu 1 a 2 podle Eurokódu 5 (tj. v chráněné expozici podle bývalé ČSN 73 1701). Na venkovní pláště obvodových stěn jsou dovoleny za předpokladu trvalé ochrany desek proti povětrnostním vlivům.

Pro připojování desek FERMACELL ke spodní konstrukci se musí používat spojovací prostředky z pozinkované nebo nerezavějící oceli; hřebíky musí mít průměr dn v rozmezí 2 mm až 3 mm, průměr hlavy ≥ 1.8 dn a tahovou pevnost nejméně 600 N/mm2. Sponky musí být z drátu s průměrem dn ≥ 1,5 mm a šířka krčku sponek musí být bR ≥ 6 dn. Průměr vrutů musí být dn ≥ 3,5 mm.

Vzdálenosti spojovacích prostředků od nenamáhaného okraje sádrovláknité desky musí být nejméně 4 d a od namáhaného okraje nejméně 7 d.

Rozměry desek: tloušťka v mm: 10 – 12,5 – 15 – 18

Formát (šířka × výška v mm): 1000 × 1500; 1245 × 2000 – 2500 – 2540 – 2750 – 3000.

Přířezy podle objednávky.

Tolerance rozměrů jsou pro tloušťku desky ± 0,5 mm, pro délku desky ± 3 mm a pro šířku desky ± 2 mm.

Obsah vlhkosti při normovém klimatu je mezi 1,0 až 1,3 %.

Plošná tíha:

Tloušťka [mm]1012,51518
Tíha [kg/m2]11,5151821,5

Pro používání sádrovláknitých desek FERMACELL na oplášťování stěnových prvků platí schválení č. Z-9.1-187 vydané Německým institutem pro stavební techniku.

2.5.2 Konstrukční desky FERMACELL HD

Konstrukční desky FERMACELL HD jsou desky z lehkého betonu s lehkým minerálním plnivem spojované cementem a vyztužené skleněnými vlákny.

Tloušťka desek je 15 mm ± 2 mm.

Hustota desek stanovená na vzorcích vysušených do konstantní hmotnosti musí být nejméně 850 kg/m3 a nejvýše 1050 kg/m3.

Pro používání konstrukčních desek FERMACELL HD na oplášťování stěnových prvků platí schválení č. Z-9.1-510 vydané Německým institutem pro stavební techniku.

2.6 Sádrokartonové desky

Desky sestávají se sádrového jádra oplášťovaného kartonem.

Použití: na dřevěné nosné prvky se používají zejména (označení podle DIN 18180)

 • sádrokartonové konstrukční desky (GKB)
 • sádrokartonové protipožární desky (GKF) se zvýšenou požární odolností
 • sádrokartonové desky impregnované (GKBI) se zpomaleným přijímáním vody.

Desky se používají jako nosné nebo výztužné pláště stěnových panelů/stěn a příček montovaných domů na bázi dřeva a výztužných tabulí, na půdní vestavby aj. Pro připojování sádrokartonových desek se zpravidla používají speciální hřebíky nebo rychlošrouby (zejména při použití na výztužné desky).

Charakteristika: Požadavky na sádrokartonové desky jsou stanoveny v ČSN EN 520+A1 a v DIN 18180 a zásady pro zpracování v DIN 18081. Desky se vyznačují sendvičovým nosným působením (sádrové jádro je oboustranně oplášťováno kartonem), vysokou rozměrovou a tvarovou stabilitou, nehořlavostí, nízkou hmotností a snadnou zpracovatelností.

Rozměry: tloušťka v mm: 9,5 mm, 12,5 mm (standard), 15 mm, 18 mm
šířka 125 cm, délka 200 až 300 cm

tíha při tloušťce 12,5 cm: 10,5 kg/m2.

Závěr

Kromě uvedených základních konstrukčních materiálů se na montované domy na bázi dřeva používají například desky z křížově lamelového dřeva, v rostoucí míře prefabrikované prvky různých výrobců nebo různé izolační materiály, z nichž některé mají částečně nosnou funkci.

V dalším příspěvku bude informace o mechanických spojovacích prostředcích montovaných domů na bázi dřeva.

Citované ČSN

 • ČSN EN 300 (49 2615) Desky z orientovaných plochých třísek (OSB) – Definice, klasifikace a požadavky
 • ČSN EN 310 (49 0147) Desky ze dřeva. Stanovení modulu pružnosti v ohybu a pevnosti v ohybu
 • ČSN EN 312 (49 2614) Třískové desky – Požadavky
 • ČSN EN 336 (73 2822) Konstrukční dřevo – Rozměry, dovolené odchylky
 • ČSN EN 338 (73 1711) Konstrukční dřevo – Třídy pevnosti
 • ČSN EN 520 (72 3611) Sádrokartonové desky – Definice, požadavky a zkušební metody
 • ČSN EN 622-1(49 2612) Vláknité desky – Požadavky – Část 1: Všeobecné požadavky
 • ČSN EN 622-2 (49 2612) Vláknité desky – Požadavky – Část 2: Požadavky na tvrdé desky
 • ČSN EN 622-3 (49 2612) Vláknité desky – Požadavky – Část 3: Požadavky na polotvrdé desky
 • ČSN EN 622-5 (49 2612) Vláknité desky – Požadavky – Část 5: Požadavky na desky vyrobené suchým procesem (MDF)
 • ČSN EN 634-1 (49 2630) Cementotřískové desky – Specifikace – Část 1: Všeobecné požadavky
 • ČSN EN 634-2 (49 2630) Cementotřískové desky – Specifikace – Část 2: Požadavky pro třískové desky pojené portlandským cementem pro použití v suchém, vlhkém a venkovním prostředí
 • ČSN EN 636 (49 2419) Překližované desky – Požadavky
 • ČSN EN 1995-1-1 (73 1701) Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla – Společná pravidla a pravidla pro pozemní stavby
 • ČSN EN 12369-1 (73 1717) Desky na bázi dřeva – Charakteristické hodnoty pro navrhování dřevěných konstrukcí – Část 1: OSB, třískové desky a vláknité desky
 • EN 12369-2 (73 1717) Desky na bázi dřeva – Charakteristické hodnoty pro navrhování dřevěných konstrukcí – Část 2: Překližované desky
 • ČSN EN 13353 (49 2810) Desky z rostlého dřeva (SWP) – Požadavky
 • ČSN EN 13986 (73 2871) Desky na bázi dřeva pro použití ve stavebnictví – Charakteristiky, hodnocení shody a označení
 • ČSN EN 14080 (73 2831) Dřevěné konstrukce – Lepené lamelové dřevo a lepené rostlé dřevo – Požadavky
 • ČSN EN 14081-1 (73 2825) Dřevěné konstrukce – Konstrukční dřevo obdélníkového průřezu tříděné podle pevnosti – Část 1: Obecné požadavky
 • ČSN EN 14279 (49 2920) Vrstvené dřevo (LVL) – Definice, klasifikace a specifikace
 • ČSN EN 14374 (73 2839) Dřevěné konstrukce – Vrstvené dřevo na nosné účely – Požadavky
 • ČSN EN Dřevěné konstrukce – Křížové lamelované dřevo – požadavky (připravuje se)
 • ČSN 73 1702 Navrhování, výpočet a posuzování dřevěných stavebních konstrukcí – Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby Navrhování, výpočet a posuzování dřevěných stavebních konstrukcí – Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby
 • ČSN 73 2824-1 Třídění dřeva podle pevnosti – Část 1: Jehličnaté řezivo
English Synopsis
Prefabricated wooden houses, Part 2

An overview of the development and standard types of the prefabricated wooden houses, their basic structural materials, basic mechanical timber joints, design practice for loads effects and requirements for structural elements is presented in the five-part series. In the second part basic structural materials are dealt with.

 
 
Reklama