Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Metodika SBToolCZ pro školské budovy

Článek popisuje základní principy hodnocení šetrných budov národní metodikou SBToolCZ se zaměřením na nejnovější verzi této metodiky pro školské budovy. Dále je uveden příklad certifikované školské budovy, jejíž renovace byla posuzována a optimalizována s využitím systému SBToolCZ. Výsledkem je přeměna stávajícího veřejného objektu na inteligentní energeticky nulovou budovu.


© Fotolia.com
Obr. 1 – Skupiny kritérií v metodice SBToolCZ
Obr. 1 – Skupiny kritérií v metodice SBToolCZ

Národní certifikační systém SBToolCZ je moderním, tzv. „multikriteriálním“, nástrojem pro hodnocení komplexní kvality budov, který v sobě uplatňuje principy udržitelné výstavby. V závislosti na typu objektu lze pomocí této metodiky provádět hodnocení komplexní kvality novostaveb či renovací ve fázi návrhu, která zahrnuje také možnost posouzení skutečného provedení stavby.

Hodnotící systém SBToolCZ byl oficiálně představen již v roce 2010 ve verzi pro bytové domy a je stále jediným tohoto typu, který je plně lokalizovaný pro Českou republiku, tzn. je, na rozdíl od obdobných zahraničních nástrojů, plně založen na české legislativě a podmínkách stavebnictví v ČR. V roce 2011 byla založena Národní platforma SBToolCZ sdružující subjekty provádějící vývoj metodiky (ČVUT Praha) a nezávislé certifikační orgány (TZÚS Praha, s. p., VÚPS – Certifikační společnost, s.r.o.). V současnosti je metodika dostupná pro hodnocení rodinných domů, bytových domů a administrativních a školských budov.

Nejnovější verze metodiky SBToolCZ byla představena v únoru 2017 a je určena pro hodnocení novostaveb a renovací základních a středních škol. Postup hodnocení zůstal zachován, tzn. posuzuje se vždy sada kritérií (cca 30–40) celkem ve čtyřech sledovaných skupinách (environmentální, sociálně-kulturní, ekonomika a management, lokalita). Každé kritérium má vždy svůj záměr, indikátor, metodu (algoritmus) jeho stanovení a konečně kriteriální meze tzv. „benchmarky“. Pro jednotlivá kritéria se postupně stanovuje hodnota jejich indikátoru. Tato hodnota může být buď číselná (kritéria kvantitativní, výsledkem je např. roční produkce ekvivalentních emisí CO2) nebo je indikátorem určitý stupeň kvality dle záměru kritéria (kvalitativní kritéria, např. úroveň zabezpečení budovy). Následně se hodnoty indikátorů normalizují, tzn. převádějí pomocí benchmarků na normalizované body vždy v rozmezí 0–10 b.

Obr. 2a – Normalizace hodnoty kriteriálních identifikátorů
Obr. 2b – Normalizace hodnoty kriteriálních identifikátorů

Obr. 2 – Normalizace hodnoty kriteriálních identifikátorů

Takto získané body se dále násobí tzv. „váhou“ (procentuálním podílem) daného kritéria ve skupině. Tyto váhy byly stanoveny na základě panelu expertů, dlouhodobého výzkumu, národních zvyklostí či legislativy a stanovují v podstatě prioritu jednotlivých kritérií v České republice. Toto je zásadní rozdíl oproti jiným nástrojům hodnocení komplexní kvality budov, kterými jsou například LEED (USA), BREEAM (VB), DGNB (N), GreenBuilding (EU) a další. Pro představu je v tab. 1 uvedeno 10 nejvýznamnějších kritérií pro školské budovy dle jejich celkové váhy.

Tab. 1 – 10 nejvýznamnějších kritérií dle jejich celkové váhy (školské budovy)
1.S.01Míra naplnění specifik školských staveb9,0 %
2.E.01Spotřeba primární energie (PEI)7,8 %
3.S.05Kvalita vnitřního vzduchu5,7 %
4.S.06Zdravotní nezávadnost materiálů5,4 %
5.C.01Náklady životního cyklu4,9 %
6.S.02Vizuální komfort4,6 %
7.S.03Akustický komfort4,6 %
8.S.04Tepelná pohoda4,1 %
9.E.02Potenciál globálního oteplování (GWP)3,5 %
10.S.09Bezbariérové řešení3,1 %

Výsledné hodnoty všech kritérií jsou následně sečteny a znovu „převáhovány“ již na úrovni celých kriteriálních skupin (environmentální, sociálně-kulturní, ekonomika a management). Součtem vážených hodnot z těchto tří skupin se získá výsledné skóre v rozsahu 0–10 bodů. Samostatnou (informativní) hodnotou jsou uvedeny dosažené body z hodnocení ve skupině lokalita, neboť je zde předpoklad, že ve fázi návrhu stavby nemůže projektant tuto skupinu kritérií dostatečně ovlivnit.

Obr. 3 – Rozložení celkového skóre SBToolCZ
Obr. 3 – Rozložení celkového skóre SBToolCZ

Certifikace ve fázi návrhu se provádí optimálně ve dvou samostatných krocích:

  1. Certifikace kvality návrhu – hodnocení dle projektové dokumentace (hlavním výstupem certifikát kvality návrhu budovy)
  2. Certifikace kvality budovy – hodnocení dle skutečného provedení stavby (certifikát kvality budovy)

Tento postup umožňuje reálné ověření projektovaných vlastností budovy, avšak provedení obou výše uvedených kroků není podmínkou.

Na základě dosažených bodů lze budově přidělit jeden ze čtyř možných druhů výsledných certifikátů:

  • budova hodnocena (0–3,9 bodů)
  • bronzový certifikát kvality budovy (4–5,9 bodů)
  • stříbrný certifikát kvality budovy (6–7,9 bodů)
  • zlatý certifikát kvality budovy (8–10 bodů)
 
Obr. 4 – Vizualizace navrhovaného stavu budovy (pohled do atria)
Obr. 4 – Vizualizace navrhovaného stavu budovy (pohled do atria)

V letošním roce již bylo vydáno několik dalších certifikátů pro školské budovy, nicméně první školskou budovou certifikovanou v systému SBToolCZ se stal v září 2017 objekt Střední školy Českobrodské v Praze 9. Jedná se o samostatně stojící, převážně 3podlažní budovu, jejíž část ve tvaru písmena „U“ byla postavená v roce 1974 s použitím stavební soustavy KORD s lehkým obvodovým pláštěm. V roce 1994 byla k této budově z jižní strany dobudovaná 3podlažní zděná přístavba. V současnosti již budova z mnoha hledisek nevyhovuje aktuálním standardům školských budov, stejně tak i technický stav konstrukcí již není vyhovující.

Obr. 5 – Výsledný certifikát kvality návrhu SBToolCZ pro budovu SŠ Českobrodská
Obr. 5 – Výsledný certifikát kvality návrhu SBToolCZ pro budovu SŠ Českobrodská

Tento objekt tak projde v rámci operačního programu Praha – pól růstu komplexní renovací, jejíž návrh byl odladěn pomocí metodiky SBToolCZ pro školské budovy. Výsledkem je návrh moderní, energeticky nulové školské budovy, která je optimalizována po technické, ale i funkční stránce tak, aby byly maximálně naplněny zejména potřeby žáků, pedagogů a zaměstnanců školy. Uvažována je zejména kompletní náhrada obalových konstrukcí s využitím obnovitelných konstrukčních materiálů, instalace systému nuceného větrání s rekuperací a nízkoenergetického systému vytápění a chlazení s využitím geotermální energie, akumulace a využití dešťové vody pro zalévání a splachování toalet či instalace fotovoltaického systému s akumulací energie do bateriového uložiště. Z dalších změn lze zmínit např. zlepšení denního osvětlení prostorů, pasivní i aktivní stínící prvky, vč. stínění popínavou zelení, bezbariérový přístup, úpravu nevyhovujících vnitřních dispozic nebo řešení velké pobytové zahrady, vč. vzdělávacích i volnočasových aktivit pro žáky. Velký důraz byl kladen také na bezpečnost budovy, kdy bude areál opatřen kamerovým systémem pro monitoring veřejných částí a taktéž přístupovým kartovým systémem pro vlastní uživatele. Především díky výše zmíněným opatřením byl této, jako vůbec první budově posouzené metodikou SBToolCZ, udělen nejvyšší, zlatý certifikát SBToolCZ.

V rámci vývoje dalších modifikací metodiky SBToolCZ jsou v současnosti realizovány pilotní projekty také pro mateřské školy a renovace administrativních budov. Lze tak předpokládat, že možnosti tohoto národního certifikačního systému se budou i nadále rozšiřovat a napomáhat tak ke zvyšování celkové kvality staveb v České republice.

 
Komentář recenzenta doc. Ing. Milan Ostrý, Ph.D., VUT FAST Brno

Předložený článek podává čtenáři stručný popis metodiky SBToolCZ pro multikriteriální hodnocení budov ve fázi návrhu. Kromě obecných informací společných pro všechny již existující metodiky SBToolCZ se podrobněji věnuje zejména nenovější metodice SBToolCZ – Školské budovy určené pro hodnocení novostaveb a renovací základních a středních škol. Autor uvádí odlišnosti resp. specifika vybrané metodiky oproti dříve publikovaným metodikám. Pro čtenáře má zásadní přínos praktický příklad renovace existující základní školy. Na názorném příkladu je vidět, že s využitím znalostí hodnotící metodiky a současných možností na stavebním trhu, je reálné dosáhnout i na zlatý certifikát SBToolCZ. Výsledek přinese žákům i školnímu personálu významně lepší prostory pro vzdělávání v porovnání s běžnou praxí. Tato skutečnost by mohla být inspirativní pro další renovace budov. Proto jakákoliv propagace tohoto přístupu má svůj význam.

English Synopsis
SBToolCZ green building assessment methodology for school buildings

The article describes basic principles of the SBToolCZ green building assessment methodology stressing its up-to-date methods for school buildings. An example of a certified school is given. Renovation of this school was assessed and optimised by the SBToolCZ system which lead to the conversion into intelligent, zero energy building.