Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Zadávání veřejných zakázek na budovy s téměř nulovou spotřebou energie

Zpráva ze semináře v Pardubicích

Ve čtvrtek 19. 10. proběhl v budově krajského úřadu Pardubického kraje seminář na téma zadávání veřejných zakázek na šetrné budovy, který jsme pořádali společně s Českou radou pro šetrné budovy. Ústředním tématem semináře byly postupy, jichž mohou obce či kraje využít při zadávání zakázek na budovy s téměř nulovou spotřebou energie, jejich financování a architektonické přípravě.

Semináře se zúčastnilo přes 20 zástupců veřejné správy společně s dalšími zájemci o téma. Akce byla uspořádána v rámci podpory trendu zohledňování sociálních a environmentálních kritérií při zadávání veřejných zakázek, v čemž se snažíme být veřejné správě partnery.

V rámci prvního bloku představila právnička Frank Bold Advokáti Anna Francová právní rámec zadávání veřejných zakázek na šetrné budovy a postupy s uvedením příkladů dobré praxe z ČR i zahraničí. Ve své přednášce se zaměřila zejména na proces zadávacího řízení a kritéria kvality s příklady, jako je uživatelská přístupnost či inovativní aspekty.

Následně vystoupil Lukáš Urban, vedoucí odboru ochrany ovzduší a obnovitelných zdrojů energie ze Státního fondu životního prostředí. Ten svou prezentaci věnoval možnostem financování novostaveb a rekonstrukcí staveb ve veřejném sektoru právě z prostředků Státního fondu pro životní prostředí. Kromě typů podporovaných projektů a aktuálních výzev k dotacím představil také možnost financování projektů formou výpůjčky.

Svůj příspěvek o možnosti využití principu Design-Build v České republice přednesl advokát Aleš Chomrád z Asociace poskytovatelů energetických služeb. Popsal základní myšlenku principu Design-Build, kdy je odpovědnost za projekt už od počátku nebo v jeho části přenesena na zhotovitele projektu s uvedením, za jakých podmínek je smysluplné tento princip využít.

Dále vystoupili architekti Adam Rujbr a Mirko Lev z Adam Rujbr Architects se svou prezentací o technických principech a parametrech zadávání veřejných zakázek na kvalitu a dlouhodobou efektivitu. Představili parametry zadávání s ohledem na praxi architektů společně s koncepty pasivního domu a architektonické soutěže. Zdůraznili význam fáze návrhu projektu, která je často opomíjena a důležitost jednoho projektanta pro celý projekt k zajištění kontinuity práce.

Michal Kuzmič z Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT se v následujícím bloku věnoval představení centra a dále příkladům komplexního řešení úprav škol v Buštěhradu a Postřekově. Ve své přednášce mj. vyzdvihnul a popsal mapování potřeb objektu, mezi které patří oslovení zainteresovaných stran a jejich seskupení či kontrola očekávání.

Na závěr semináře znovu vystoupili architekti Adam Rujbr a Mirko Lev s prezentací několika příkladů kvalitativních principů ve veřejných zakázkách na budovách v České republice i zahraničí.

Děkujeme všem účastníkům semináře i přednášejícím za jejich účast, přednesené příspěvky a živou diskusi v přestávkách a mezičasech. Nad seminářem převzal záštitu ředitel Krajského úřadu Pardubického kraje a hejtman Jihomoravského kraje. Akce byla realizována s dotací ze státního rozpočtu v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie pro rok 2017.


Frank Bold Advokáti, s.r.o.
logo Frank Bold Advokáti, s.r.o.

Advokátní kancelář Frank Bold advokáti je přední českou advokátní kanceláří se specializací na stavební a energetické právo. Typické zakázky: územní plánování, povolování staveb, práva výrobců energie z obnovitelných zdrojů.