Smlouva, záruka, reklamace

Autor: Ing. Roman Šubrt, Ing. Zdeněk Petrtyl
předchozí text

Závěrečné náležitosti

Zahájení montáže proběhne podle ujednání ve smlouvě o dílo, přičemž zhotovitel objednateli plánované zahájení oznámí předem dle podmínek smlouvy (doporučuje se minimálně tři dny).

Postup montáže musí být sjednán ve smlouvě o dílo vymezením doby provádění (odkdy – dokdy) nebo vypracováním přesného harmonogramu postupu prací. Po zahájení montáže má zhotovitel postupovat bez přerušení prací a vždy tak, aby budova, která je obývána, nezůstala přes noc otevřena, tedy bez otvorové výplně.

Je vhodné ve smlouvě zakotvit, že zhotovitel může přerušit práce pouze tehdy, je-li zdržení prokazatelně na straně objednatele, přičemž toto se musí zapsat do montážního nebo stavebního deníku, či je-li přerušení dohodnuto oběma smluvními stranami, obvykle opět zápisem do montážního deníku.

Po dokončení montáže vyzve zhotovitel nebo zhotovitelem zmocněná osoba (oprávněný zástupce) objednatele nebo jím zmocněnou osobu (oprávněného zástupce) k protokolárnímu předání a převzetí celého díla. Toto musí být provedeno zápisem do montážního deníku nebo – lépe – samostatně jako protokol. Každá strana obdrží po jednom výtisku. Bez písemného předání není dílo předáno a neběží záruční lhůta.

Je důležité věnovat předání a převzetí maximální pozornost a v případě pochybností o jakékoli věci, jež se týká provedeného díla, je nutné tuto skutečnost jasně popsat v rámci předávacího protokolu nebo jeho přílohy, která musí být takto označena. Takto vymezené případné vady, které by dílo vykazovalo, je později možné jednodušeji řešit v rámci reklamačního řízení. U finančně náročnějších akcí lze pak doporučit přímo ve smlouvě zakotvit kontrolu provedeného díla pomocí Blower-door testu s jednoznačným určením, co je reklamovatelná závada (Blower-door test).

Reklamace

Jakékoli výhrady k provedenému a předávanému dílu musí objednatel vždy napsat formou soupisu vad a nedodělků do předávacího protokolu. V případě, že se jedná o vady podstatného charakteru, tedy takové, které brání užívání výrobku k účelu,k němuž byl sjednán, má objednatel právo převzetí díla odmítnout a požadovat nápravu. Náprava může spočívat v odstranění vady na místě, v opravě ve lhůtě sjednané buď ve smlouvě o dílo, nebo ve lhůtě, na níž se obě strany dohodnou. Pokud není náprava zcela evidentně možná, například pokud byl výrobek zhotoven v rozporu se smluvním ujednáním nebo je vadami podstatně znehodnocen, je toto nutné uvést do předávacího protokolu a žádat dodání výrobku bezvadného.

Pokud nedojdou smluvní strany ke shodě ve způsobu řešení a odstranění soupisu vad a nedodělků, podá objednatel písemnou reklamaci s uvedením všech reklamovaných závad s prokazatelně provedeným doručením zhotoviteli. Nedojde-li ke shodě ve způsobu řešení sporu – reklamace, přizve se k posouzení reklamovaného stavu soudní znalec, kterého určí objednatel. Nesouhlasí-li s výsledkem posudku zhotovitel, má také právo přizvat sebou vybraného soudního znalce. Jsou-li výsledky posudku ve vzájemném protikladu, řeší se spor podáním žaloby v občanskoprávním řízení (podle občanského zákoníku) k místně příslušnému soudu.

Záruční lhůty

Záruční lhůta na dílo se doporučuje sjednat minimálně takto:

  • plastová okna a dveře 60 měsíců (minimum – lze doplnit jinou sjednanou dobu),
  • dřevěná okna a dveře 60 měsíců kromě povrchové úpravy (minimum – lze doplnit jinou sjednanou dobu),
  • povrchová úprava dřevěných výrobků 36 měsíců (minimum – lze doplnit jinou sjednanou dobu),
  • nezměněné funkční vlastnosti připojovací spáry 60 měsíců (minimum – lze doplnit jinou sjednanou dobu).

Podklady předávané objednateli

Podle ČSN EN 14351-1+A1 musí zhotovitel poskytnout následující informace formou přílohy ke kupní smlouvě nebo smlouvě o dílo:

  • návod ke skladování a manipulaci, pokud jde o kupní smlouvu (zhotovitel neodpovídá za montáž), podmínky montáže a pracovní postup, pokud jde o kupní smlouvu (zhotovitel neodpovídá za montáž),
  • návod na údržbu a čištění,
  • koncové uživatelské návody, včetně návodu na výměnu součástí,
  • návody na bezpečnost při užívání (bezpečnostní zařízení výrobku, je-li namontováno v souladu s publikovanými návody výrobce, musí být schopné přenést zatížení 350 N, tj. 35 kg, po dobu min. 60 sekund v poloze, která je nejnepříznivější s ohledem na možné namáhání).
předchozí text
 

Sdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Google+  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk 

 
 

Aktuální články na ESTAV.czDo 3. ročníku České ceny za architekturu se přihlásilo 145 realizacíDveře bez rušivých detailů pro dokonalý interiérSpolečnost HELUZ byla oceněna na veletrhu ConecoNa chatě po zimě zkontrolujte navlhlé zásuvky či prodlužovací kabely