Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Smlouva, záruka, reklamace

předchozí text

Závěrečné náležitosti

Zahájení montáže proběhne podle ujednání ve smlouvě o dílo, přičemž zhotovitel objednateli plánované zahájení oznámí předem dle podmínek smlouvy (doporučuje se minimálně tři dny).

Postup montáže musí být sjednán ve smlouvě o dílo vymezením doby provádění (odkdy – dokdy) nebo vypracováním přesného harmonogramu postupu prací. Po zahájení montáže má zhotovitel postupovat bez přerušení prací a vždy tak, aby budova, která je obývána, nezůstala přes noc otevřena, tedy bez otvorové výplně.

Je vhodné ve smlouvě zakotvit, že zhotovitel může přerušit práce pouze tehdy, je-li zdržení prokazatelně na straně objednatele, přičemž toto se musí zapsat do montážního nebo stavebního deníku, či je-li přerušení dohodnuto oběma smluvními stranami, obvykle opět zápisem do montážního deníku.

Po dokončení montáže vyzve zhotovitel nebo zhotovitelem zmocněná osoba (oprávněný zástupce) objednatele nebo jím zmocněnou osobu (oprávněného zástupce) k protokolárnímu předání a převzetí celého díla. Toto musí být provedeno zápisem do montážního deníku nebo – lépe – samostatně jako protokol. Každá strana obdrží po jednom výtisku. Bez písemného předání není dílo předáno a neběží záruční lhůta.

Je důležité věnovat předání a převzetí maximální pozornost a v případě pochybností o jakékoli věci, jež se týká provedeného díla, je nutné tuto skutečnost jasně popsat v rámci předávacího protokolu nebo jeho přílohy, která musí být takto označena. Takto vymezené případné vady, které by dílo vykazovalo, je později možné jednodušeji řešit v rámci reklamačního řízení. U finančně náročnějších akcí lze pak doporučit přímo ve smlouvě zakotvit kontrolu provedeného díla pomocí Blower-door testu s jednoznačným určením, co je reklamovatelná závada (Blower-door test).

Reklamace

Jakékoli výhrady k provedenému a předávanému dílu musí objednatel vždy napsat formou soupisu vad a nedodělků do předávacího protokolu. V případě, že se jedná o vady podstatného charakteru, tedy takové, které brání užívání výrobku k účelu,k němuž byl sjednán, má objednatel právo převzetí díla odmítnout a požadovat nápravu. Náprava může spočívat v odstranění vady na místě, v opravě ve lhůtě sjednané buď ve smlouvě o dílo, nebo ve lhůtě, na níž se obě strany dohodnou. Pokud není náprava zcela evidentně možná, například pokud byl výrobek zhotoven v rozporu se smluvním ujednáním nebo je vadami podstatně znehodnocen, je toto nutné uvést do předávacího protokolu a žádat dodání výrobku bezvadného.

Pokud nedojdou smluvní strany ke shodě ve způsobu řešení a odstranění soupisu vad a nedodělků, podá objednatel písemnou reklamaci s uvedením všech reklamovaných závad s prokazatelně provedeným doručením zhotoviteli. Nedojde-li ke shodě ve způsobu řešení sporu – reklamace, přizve se k posouzení reklamovaného stavu soudní znalec, kterého určí objednatel. Nesouhlasí-li s výsledkem posudku zhotovitel, má také právo přizvat sebou vybraného soudního znalce. Jsou-li výsledky posudku ve vzájemném protikladu, řeší se spor podáním žaloby v občanskoprávním řízení (podle občanského zákoníku) k místně příslušnému soudu.

Záruční lhůty

Záruční lhůta na dílo se doporučuje sjednat minimálně takto:

  • plastová okna a dveře 60 měsíců (minimum – lze doplnit jinou sjednanou dobu),
  • dřevěná okna a dveře 60 měsíců kromě povrchové úpravy (minimum – lze doplnit jinou sjednanou dobu),
  • povrchová úprava dřevěných výrobků 36 měsíců (minimum – lze doplnit jinou sjednanou dobu),
  • nezměněné funkční vlastnosti připojovací spáry 60 měsíců (minimum – lze doplnit jinou sjednanou dobu).

Podklady předávané objednateli

Podle ČSN EN 14351-1+A1 musí zhotovitel poskytnout následující informace formou přílohy ke kupní smlouvě nebo smlouvě o dílo:

  • návod ke skladování a manipulaci, pokud jde o kupní smlouvu (zhotovitel neodpovídá za montáž), podmínky montáže a pracovní postup, pokud jde o kupní smlouvu (zhotovitel neodpovídá za montáž),
  • návod na údržbu a čištění,
  • koncové uživatelské návody, včetně návodu na výměnu součástí,
  • návody na bezpečnost při užívání (bezpečnostní zařízení výrobku, je-li namontováno v souladu s publikovanými návody výrobce, musí být schopné přenést zatížení 350 N, tj. 35 kg, po dobu min. 60 sekund v poloze, která je nejnepříznivější s ohledem na možné namáhání).
předchozí text
 
 
Reklama