Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Akustika a zvukověizolační vlastnosti

následující text předchozí text

Akustické vlastnosti otvorových výplní se klasifikují jinak, jde-li o samostatný výrobek, a jinak v případě prvku zabudovaného a tvořícího součást obálky budovy. Při stanovení požadavku je nutno vycházet z toho, jaké vlastnosti musí mít obvodový plášť budovy vzhledem k akustickému zatížení okolním prostředím. Akustické vlastnosti stěn budov se vyjadřují pomocí tzv. vážené hodnoty stavební vzduchové neprůzvučnosti (zkráceně vážené neprůzvučnosti) R‘w [dB] a nesmějí být nižší než tabulkové normové hodnoty. Neprůzvučnost oken a dalších jednotlivých součástí obvodového pláště se hodnotí pomocí tzv. vážené neprůzvučnosti Rw [dB].

Podle poměru ploch otvorových výplní a neprůhledných částí obálky se požadavek na váženou neprůzvučnost vlastních oken a dveří může snížit až o 5 dB oproti požadavku na váženou neprůzvučnost celého pláště R‘w [dB]. Požadavky na váženou neprůzvučnost pláště budovy jsou uvedeny v ČSN 73 0532 – Akustika – ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků – Požadavky. Problematika zvukové izolace je poměrně rozsáhlá a je nad rámec této knihy. Pro podrobnější informace je vhodné se s textem citované normy seznámit.

Tabulka 9.6.1 Třídy zvukové izolace otvorových výplní
Třída zvukové izolace0123456
Vážená neprůzvučnost Rw [dB]≤ 2425–2930–3435–3940–4445–49≥ 50

Podle toho, jakou hodnotu vážené neprůzvučnosti Rw otvorové výplně jakožto výrobky mají, řadí se do tříd zvukové izolace podle tabulky 9.6.1. Stanovení odpovídající a vhodné zvukové izolace oken a dveří není vůbec jednoduchá úloha a v prostředí městských aglomerací je na místě vyžadovat nejprve měření akustického tlaku prostředí. V této oblasti panují některé mýty. Často se uvádí, že použitím izolačního trojskla se dosáhne výrazně vyššího zvukového útlumu oken. Je to pravda jen zčásti; v případě použití tří stejně silných skel může docházet při určitých frekvencích zvukových vln k nežádoucím rezonančním efektům. Kombinací různých tlouštěk skel se sice dosáhne výrazně vyšší hodnoty vážené neprůzvučnosti, jde ale hlavně o oblasti vyšších frekvencí. Vzhledem k tomu, že právě automobilová doprava produkuje zvuky frekvencí nižších, je použití trojskel ve městech účinné pro zvukový útlum jen málo. Nejefektivnější z tohoto pohledu jsou speciální lepená skla, která se různě kombinují. Jejich nevýhodou je však výrazně vyšší cena. Více o tématu zvukověizolačních vlastností zasklení pojednává kapitola Technické vlastnosti zasklení.

Pro běžné případy se doporučuje volit třídu zvukové izolace 2, tedy Rw = 30–34 dB. Je nutno, aby výrobce doložil, v jakém složení a provedení rámů a těsnění deklarované okno tuto hodnotu při zkoušce mělo a zda je nabízený výrobek v souladu s výrobkem skutečně odzkoušeným.

Požadavku na zvukovou izolaci oken musí pochopitelně odpovídat i stejně přísný požadavek na zvukovou izolaci připojovací spáry. Zvukověizolační vlastnosti připojovací spáry se zabezpečí jejím správným provedením. Více o připojovací spáře je pojednáno v kapitole Připojovací spára.

K tomu, aby byly v budově dodrženy hygienické limity z hlediska hladiny hluku, jak to předepisuje nařízení vlády č. 272/2011 Sb. platné od 1. 1. 2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, není možné jednoduše navrhnout zasklení oken a dveří výplněmi, byť s relativně vysokou deklarovanou váženou neprůzvučností. Důležitá jsou frekvenční pásma, ve kterých zvukové vlny na budovu působí. Jinou kvalitu hluku má městská doprava, jinou třeba hluk z výrobního provozu poblíž. Návrhu zvukověizolačního výrobku musí předcházet měření, které stanoví tzv. vnější ekvivalentní hladinu akustického tlaku LA,out [dB]. Z této hodnoty a z požadované hodnoty akustického tlaku interiéru LA,int [dB] se může správně stanovit požadovaná hodnota vážené neprůzvučnosti okna.

následující text předchozí text
 
 
Reklama