Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Profil okenního rámu a křídla

následující text předchozí text

Součástí smlouvy o dílo by měl být i technický výkres charakteristického příčného řezu rámem a křídlem, nejlépe v měřítku 1:1, avšak nejvíce 1:5. Výkres má být s podrobným okótováním a popisem použitých materiálů. Měl by obsahovat nejen tvar okenního profilu s naznačením, kde bude umístěno oplechování parapetu a jak bude osazen vnitřní parapet, ale i počet lamel, ze kterých je profil slepen. Ve výkresu také má být uvedeno konkrétní lepidlo, které bude pro výrobu hranolu použito. Podle ČSN EN 204 – Klasifikace termoplastických lepidel na dřevo pro nekonstrukční aplikace musí jít vždy o lepidlo s třídou trvanlivosti D4.

Pokud je včas určeno, kde bude parapetní plech, je možné se ještě dohodnout s výrobcem oken na různých úpravách, aby se zabránilo vzniku tepelného mostu. Takovou úpravou může být například vyfrézování hlubší drážky pro oplechování apod. Je-li součástí smlouvy technický výkres, jenž přesně specifikuje náležitosti a profil budoucího výrobku, je možné optimálně navrhnout například způsob osazení do stavebního díla a též porovnat výrobek, který byl objednán, a ten, který byl ve skutečnosti dodán.

Obr. 8.2.1aObr. 8.2.1bObr. 8.2.1 Jednotlivé lamely hranolu musejí být s prostřídanou orientací vláken. Vlevo je příklad řešení profilu dřevěného okna vhodného i pro nízkoenergetické domy (zdroj: Slavona, s. r. o.)

Profil rámů má být vyroben z hranolu vzniklého slepením několika dřevěných lamel (minimální počet lamel je 3, přípustné je provedení i s čtyřvrstvým nebo vícevrstvým hranolem) – viz obrázek 8.2.1 vlevo.

Hranol může být vyroben i slepením několika lamel barevně odlišných dřevin nebo dřevin různě tvrdých, pro tento profil se často používá termín převzatý z němčiny – tzv. Duo-Holz, případně slepením dřevěných lamel a jedné vnitřní tepelněizolační vrstvy, která musí být parotěsně uzavřená či, nebo z lamel s vnitřním frézováním drážek pro zvýšení tepelného odporu profilu. Přitom vnitřní drážky musejí být umístěny ve vnitřní části hranolu tak, aby nehrozila kondenzace vodní páry v profilu. Příklad zdařilé kombinace dřevěných lamel z modřínového dřeva a korkových částí je uveden na obrázku 8.2.1 vpravo.

Profil rámů nesmí být pro standardní použití vyroben z hranolu masivního nebo z nelepeného dřeva. Tento profil může být použit zcela výjimečně, např. při výrobě replik starých oken, pak se ale musí jednat o kvalitní řezivo zásadně s radiální orientací vláken.

Provedení lepených hranolů a jejich vlastnosti musejí být v souladu s požadavky těchto norem:

ČSN EN 942 Dřevo na truhlářské výrobky – Všeobecné požadavky

ČSN EN 386 Lepené lamelové dřevo – Požadavky na užitné vlastnosti a minimální výrobní požadavky

ČSN EN 387 Lepené lamelové dřevo – Velké zubovité spoje

ČSN EN 390 Lepené lamelové dřevo – Rozměry – Mezní úchylky

ČSN EN 205 Lepidla – Lepidla na dřevo pro nekonstrukční aplikace – Stanovení pevnosti lepeného spojení ve smyku při tahovém namáhání

ČSN EN 204 Klasifikace termoplastických lepidel na dřevo pro nekonstrukční aplikace

ČSN EN 14298 Řezivo – Stanovení kvality sušení

ČSN EN 14220 - Dřevo a materiály na bázi dřeva pro okna, vnější dveřní křídla a vnější zárubně – Požadavky a specifikace

Maximální vlhkost dřeva pro výrobu nesmí překročit 16 % (viz norma ČSN EN 14220), přitom v jednom příčném řezu nesmí být rozdíl vlhkosti mezi jednotlivými lamelami větší než 3 %.

Hranoly pro výrobu okenních profilů

Pro výrobu hranolů určených pro otvorové výplně se používá výhradně horizontálně lamelované lepené dřevo pro třídu použití 3.

Pro výrobu okenních profilů se používají:

  • hranoly s lamelami podélně napojovanými ve všech vrstvách pomocí zazubeného spoje. Minimální délku mezi dvěma zazubenými spoji stanovuje výrobce svým technickým předpisem – doporučuje se, aby tato délka byla nejméně 200 mm;
  • hranoly s krajními pohledovými lamelami bez podélného napojování; vnitřní (středové) lamely se jako napojované provádí vždy.
následující text předchozí text
 
 
Reklama