Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Snižování hluku – chyby při výběru dodavatele

„Řediteli, máme stížnosti na hluk… Dobře, Vlastičko, sežeňte mi někoho, kdo umí měřit hluk…“ Řečeno trochu s nadsázkou, ale tak nějak se v našich končinách začínají tyto problémy řešit. Právě značný pokles technické úrovně při zadávání a následném řešení akustických úprav nás přivedl k sepsání článku, který má být vodítkem pro vedoucí pracovníky různých firem, kterých se tato problematika dotýká.

Problém není v nabídce služeb, ale v tom, umět si správně vybrat.

Snížit hluk není to samé, jako hluk změřit. V současné době se měřením hluku zabývá mnoho firem a fyzických osob, ale ne každý umí navrhnout vhodná řešení akustických úprav. Je třeba si uvědomit, že měření je jednorázový úkon, ale snížení hluku je proces, který je mnohdy dlouhodobý a nákladný.

Systém kvality dle ISO 9001 je dnes téměř samozřejmostí. Definuje řízení procesů, monitoring atp. V mnoha firmách je to jasná a léty zavedená věc. Pak najednou přijde potřeba snížit hluk a vše jako by nebylo. Vedoucí pracovníci si mnohdy neuvědomují, že systém kvality, který draze platí, je vlastně již připravený nástroj k tomu, jak dosáhnout úspěchu i v jiných, nejen v auditovaných firemních procesech. A snižování hluku je toho pravým příkladem.

Snížení hluku jako proces. Jak k tomu přistupovat?

Měření hluku je základ a zároveň také teprve začátek.
V první řadě je zapotřebí provést detekci problému. Bohužel většina firem objedná „měření hluku“, což v profesní hantýrce znamená „komunální měření hluku“. Nic proti tomu, ale v případě potřeby snížit hluk, je vypovídající hodnota takového měření téměř nulová. Zjistíte, zdali váš podnik překračuje hlukové limity dle platného nařízení vlády či nikoliv. To ale ze stížností tušíte, takže proč to znovu měřit, že? V lepším případě se dozvíte, že hluk obsahuje tónové složky a že musíte provést odhlučnění! Problém je v tom, že se nedozvíte, co hlučí, jak to hlučí a jaké úpravy máte vlastně provést. Upřímně řečeno většina výběrových řízení na odhlučnění je postavena právě na takovémto „zadání nezadání“. A jaký to má dopad na výběrové řízení? Lidová tvořivost a nabídky, které nelze mezi sebou kvalitně porovnat. Výsledek? Mínus desítky tisíc korun za měření a mínus jeden měsíc ztraceného času. Co tedy požadovat, a jak postupovat?

Analýza problému, návrh úprav a reference, reference a zase reference.
Chcete-li opravdu snížit hluk, musíte vybrat firmu, jež má možnosti Váš problém zanalyzovat a navrhnout akustická opatření. V současnosti se k analýze problémů používá kombinace měření hluku v „blízkém zvukovém poli“ a matematické modelování šíření hluku s tzv. „příspěvkovou analýzou“. Na základě těchto úkonů lze identifikovat, co vlastně hlučí a jak moc. Tedy definovat, kolik potřebuji utlumit a na kterém zdroji.

Měření a snižování hluku
Měření a snižování hluku

Zní to jednoduše, ale tady se skrývá kámen úrazu. Při vlastní analýze je totiž nutné rozlišit zdroje, které mají přímý vliv na hlavní procesy společnosti (např. výrobu tepla nebo elektřiny), a zdroje, které mají pomocný charakter (např. čerpadla, záložní DA apod.). Rozdíl tu je a veliký. Například není možné požadovat instalaci tlumiče na sání kotle s útlumem, který s ohledem na stavební možnosti způsobí tlakovou ztrátu, která sníží průtok vzduchu do kotle. Tedy omezí výkon kotle, produkci páry a následně elektrický výkon na generátoru. Je tedy nutné dopředu znát technické možnosti a podle toho úpravy diverzifikovat. Tam, kde je úprava náročná, rozměrově složitá, finančně nákladná nebo by omezila výrobu, je nutné úpravu navrhnout s minimálním omezením. Naopak na pomocné zdroje hluku je možné si připlatit a požadovat přísnější akustické úpravy. Jak je vidno, tohle vše zasahuje do znalostí technické problematiky, konstrukčního řešení a výroby akustických úprav. Celkem často se totiž vyskytují návrhy úprav typu „10 dB na všechno a s hlukem je hotovo“. Z těchto důvodů je dobré případného zpracovatele úprav prověřit.

Jak tedy správně začít?

Rozhodnout se, co vlastně chci, definovat problém a jeho rozsah.
Nejdříve je třeba se rozhodnout, jestli problém vyřešíte sami nebo budete potřebovat pomoc. Pakliže si nejste jistí, je dobré přizvat někoho, kdo vám s tím poradí, kdo vám poskytne tzv. „odbornou konzultaci“. Zavedené firmy tento servis poskytují zdarma, ale i placená konzultace akustika je v tomto případě dobrá investice. Jde totiž o to, že i zdánlivě banální situace na sebe může řetězit spoustu dalších komplikací.

Problém je rozsáhlejší, budu potřebovat pomoc.
Jste-li nuceni obrátit se s návrhem odhlučnění na odbornou firmu, je dobré v rámci výběrového řízení požadovat doložení základních certifikátů, živnostenských lisů a pojištění podnikatelských rizik. Firma tak prokáže, že má dobré předpoklady, aby problém vyřešila a úspěšně dotáhla do konce.

Jedním z prvotních požadavků je autorizace nebo akreditace na měření hluku dle zákona č. 258/2000 Sb. „O ochraně veřejného zdraví a související předpisy“. To zajistí, že ve výčtu přihlášených se neobjeví firmy, které vlastní zvukoměr pochybné kvality, bez ověření a měřením hluku se zabývají jen okrajově, či spíše vůbec.

Další známkou serióznosti je zavedený systém kvality dle ČSN EN ISO 9001.
Zní to jako klišé, ale toto je základní záruka kvality. V případě snižování hluku je dobré požadovat platnost normy jak na proces měření a návrhu úprav, tak i na proces výroby. Mnohé firmy mají normu aplikovanou pouze na „měření hluku“. Návrh a výrobu pak provádějí u svých subdodavatelů, jejichž certifikát ochotně předloží. Je na vás, jaký podíl subdodávek (a s tím spojená rizika) tolerujete.
V neposlední řadě je systém kvality zárukou archivace dokumentů, což je v době evropských dotací, veřejných výběrových soutěží apod. k nezaplacení.

Autorizace podle zákona 360/1992 Sb. „O výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě“ je základní předpoklad toho, že oslovená firma disponuje pracovníky, jejichž technické znalosti jsou získány na základě praxe a jsou každoročně doplňovány v rámci cyklů celoživotního vzdělávání. To jsou hlavní atributy tohoto zákona, který je klíčový i pro zajištění činností v oblasti stavebního práva. Autorizované osoby a spoustu dalších informací naleznete na www.ckait.cz.

V případě, že součástí vašeho výběrového řízení je i dodávka jednotlivých komponentů, doporučuji v rámci podmínek výběrového řízení požadovat doložení jakosti při svařování kovových materiálů. Vodítkem může být např. norma ČSN EN ISO 3834.

Hledáte-li dodávku „na klíč“, je dobré shodná kritéria požadovat i pro montáž doplněnou autorským dozorem.

Schopnosti uchazeče navrhnout akustické úpravy nejlépe prokáží reference z obdobných zakázek. K předloženým fotografiím se nebojte říci i o kontakt na styčnou osobu v daném podniku a ověřte si, že se dotyčná firma nechlubí cizím peřím, nebo že na uvedenou akci dodala třeba jen konzole na potrubí. Je možné se zeptat i na plnění termínů, vícepráce a celkový dojem.

Příklad z praxe.

V jednom nejmenovaném průmyslovém podniku se před mnoha lety objevil problém s hlukem dopravních ventilátorů. Mladí manželé, kteří se přistěhovali mezi starousedlíky, oslovili hygienickou stanici s dotazem, zdali tento příšerný hluk, který starousedlíkům nevadí, je z hlediska limitů přípustný? Akreditované měření hluku na zahradě manželů, zrealizované na základě výzvy stavebního úřadu, prokázalo to, co vlastně všichni již dávno věděli. Po letech obtěžování hlukem se podnik konečně rozhodl podniknout rázná opatření a s hlukem skoncovat. Jedním z podkladů výběrového řízení na odhlučnění bylo ono provedené akreditované měření. Výsledkem výběrového řízení byla značná diferenciace řešení, kterým pravděpodobně odpovídal i velký cenový rozptyl. Vedení rozhodlo o výstavbě akustických zástěn, které byly pravděpodobně ekonomicky nejvýhodnější. Realizaci provedla zavedená stavební firma na základě návrhu místní akreditované laboratoře. Výstavba proběhla se vší spokojeností, akreditované měření hluku na zahradě mladých manželů prokázalo splnění hygienických limitů a vše se zdálo v nejlepším pořádku. Ale! Uplynul půlrok, začal podzim a najednou se vyrojily stížnosti na hluk z opačné strany, nežli byl sledovaný domek mladých manželů. Důvodem bylo inverzní počasí, které v kombinaci s přilehlým rybníkem způsobilo výrazné výkyvy hlučnosti na větší vzdálenosti. Následovala řada měření, která více či méně prokazovala to samé. Hluk sice poklesl na zahrádce mladých manželů, ale naopak se vlivem odrazivosti od zástěn a minimálnímu útlumu hluku přes vodní plochu objevil na jiných, dříve nesledovaných místech. Běžel čas a v místních obyvatelích sílil odpor proti hluku. Vzniklo občanské sdružení, zvýšila se osobní nevraživost k představitelům vedení podniku. Možná si kladete otázku, jak je možné, že v situaci, kdy nikdo nepochybil, vzniknul tento problém? Vysvětlení není až tak jednoduché. Akreditované laboratoře (oproti autorizovaným) nejsou z podstaty akreditace povinny zkoumat všechna místa, která mohou být hlukem atakována. Vydávají posudek pouze podle normy a na daný bod měření. Ty zodpovědnější mohou doplnit průvodní komentář. Nebyla provedena analýza hluku s dopadem na nejbližší chráněný venkovní prostor a nejbližší chráněný venkovní prostor staveb. Řešil se pouze domek mladých manželů. Nebyl zpracován kvalitní návrh úprav, který by byl součástí výběrového řízení. Supervizi nad akustickým řešením převzala akreditovaná společnost bez doložených referencí v oblasti snižování hluku v průmyslu. Byla vybrána stavební firma, jež nese záruku pouze za provedení stavby, a ne za její účinek na lokalitu. Výsledkem je řešení, které stálo spoustu peněz a neplní hlukové požadavky na 100 %. Reklamaci není kam poslat. Stavební firma vše splnila a akreditovaná laboratoř není povinna upozorňovat na problémy někde jinde. Proč také, když investor požaduje snížení hluku v přesně definovaném bodě. Mezitím zformované občanské sdružení rozhýbalo hlukovou problematiku natolik, že se stalo tématem číslo 1 v dané lokalitě. Zdá se vám to neuvěřitelné?