Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Zabudování oken a dveří má konečně svůj standard kvality TNI 74 6077

Diametrálně rozdílná úroveň navrhování a montáže oken včetně vnějších dveří v ČR je kombinací snahy šetřit a absencí jakéhokoliv českého standardu pro provádění, navrhování a montáže. I proto byl nový standard "TNI 74 6077 - Okna a vnější dveře - Požadavky na zabudování" tolik očekáván.

Diametrálně rozdílná úroveň navrhování a montáže oken včetně vnějších dveří v České republice je bezesporu dána fakty, že na jedné straně je zde velká poptávka zapříčiněná snahou šetřit, která byla doposud podporována různými dotačními programy, tak na druhé straně absencí jakéhokoliv českého standardu pro provádění navrhování a montáže. Tento stav dokazuje nárůst reklamací a stížností na nekvalitní práci, který monitorujeme v Technickém a zkušebním ústavu stavebním Praha, s.p. (TZÚS). Proto jsme s velkým povděkem přivítali v únoru tohoto roku vydání tolik očekávaného standardu "TNI 74 6077 - Okna a vnější dveře - Požadavky na zabudování".

Tato technická normalizační informace určuje požadavky, jak mají být okna a vnější dveře navrhovány a zabudovány do stavby. Obecná doporučení lze použít i pro střešní okna. Česká republika bohužel v tomto směru zaostávala za svými kolegy ze Slovenska, kteří na základě podobných zkušeností s nekvalitní montáží oken a dveří přijali opatření v podobě technické normy STN 733134 Stavebné práce - Styk okenních konštrukcií a obvodového plášťa budovy - Požadavky na skúšanie již v lednu roku 2010.

TNI 74 6077 je rozdělena do čtyř základních kapitol:

  • Požadavky na návrh
  • Požadavky na provedení
  • Oblasti použití materiálů
  • Kontrola při zabudování výrobků

Každá z výše uvedených kapitol je neodmyslitelnou součástí správné a kvalitní montáže.

První kapitola se věnuje požadavkům na návrh a jednoznačně definuje, že návrh zabudování výrobku (tj. okno či dveře) do stavby musí být součástí projektové dokumentace, ze které mimo jiné vyplývá poloha výrobku ve stavebním otvoru, tvar, rozměry a tolerance, způsob upevnění, provedení připojovací spáry, provedení vnitřního a vnějšího ostění apod. Základním předpokladem kvalitního provedení je pak správné zaměření stavebního otvoru. TNI rovněž zmiňuje, že u budov jako jsou kulturní památky nebo jsou součástí památkových rezervací, je nutno postupovat individuálně. Dále se kapitola blíže věnuje problematice polohy, geometrie, umístění těsnění mezi rámem, obvodovou stěnou a kotvením včetně ukázky doporučených způsobů. Neméně významnou informací jsou tabulky tolerancí pro rozměry stavebních otvorů a tolerance odchylek výrobních rozměrů výrobků.

Další kapitola se věnuje tolik ožehavé problematice provádění zabudování výrobku do stavby. TNI se jednoznačně zmiňuje, že realizace musí být prováděna v souladu s projektovou dokumentací, s řešením systémových detailů dodavatelů a materiálů a montážními pokyny výrobce oken a vnějších dveří. Je zvláště nutné věnovat pozornost kompatibilitě materiálů, jako jsou upevňovací prostředky, nátěry, těsnící profily, těsnící pásy apod., protože to má významný vliv na funkčnost a užitné vlastnosti zabudovaných výrobků. Laicky řečeno, honba za nízkou cenou v podobě nedodržovaní doporučených materiálů a postupů vede k degradaci funkce výrobků a následným problémům v podobě netěsností, promrzání, destrukce a nefunkčnosti navrženého výrobku. V dalších částech TNI popisuje zásady správné montáže včetně názorných ilustrací.

Předposlední kapitola věnující se oblasti použití materiálů nám poskytuje informace o přípravě a použití těsnících systémů a kotevních ploch. Zvláště zajímavé jsou tabulky 5, 6 a 7, které uvádějí oblasti použití těsnících materiálů, minimální šířky vnější připojovací spáry pro těsnění komprimovanými páskami a přehled těsnících systémů a jejich použití.

Závěrečná kapitola je nejkratší, to jí však neubírá na významu. Kontrola je základ každé kvalitní práce, a proto se doporučuje kontrola provedení, osazení, ukotvení, provedení připojovací spáry před jejím překrytím, funkce otevírání a vzhledu výrobku s ohledem na možné vady a poškození. O těchto kontrolách musí být vedeny záznamy a doporučuje se provést zápis ve formě předávacího protokolu.

Z výše uvedeného je zřejmé, že od tohoto okamžiku má investor či uživatel přesnou informaci o minimální úrovni poskytovaných služeb a měl by vědět, za co platí. Aby to měl jednodušší a nemusel čekat až na předání díla, tak se může o kvalitě montážní organizace přesvědčit tím, že ji požádá o předložení Osvědčení o odborné způsobilosti k návrhu a provádění zabudování oken a vnějších dveří do stavby dle TNI 74 6077, které jako jediný v ČR vydává Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., viz http://www.tzus.cz/content/osvedcovani-tni.

Mezi první organizace, které vstoupily do procesu osvědčení, patří společnosti THERM spol. s.r.o. a Trigema Building. Tyto společnosti musí v rámci auditu prokázat auditorům TZÚS, že mají zavedený a funkční systém kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009 a že do svých realizačních procesů implementovaly požadavky TNI 74 6077.

Zdroj:

TNI 74 6077 Okna a vnější dveře - Požadavky na zabudování. Vydal Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Praha, 2011.