Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Utěsnění funkční spáry

následující text předchozí text
Obr. 5.1.1 Schéma dešťové a větrové zábrany
Obr. 5.1.1 Schéma dešťové a větrové zábrany

Správně provedená funkční spára má dvě oblasti, které se každá jiným způsobem podílejí na její bezchybné funkci. Jsou to dešťová zábrana a zábrana větrová. Dešťová zábrana je umístěna na exteriérové straně otvorové výplně, ta větrová se pak nachází v prostoru mezi dešťovou zábranou a interiérovou stranou okna či dveří.

Schéma je patrné z obrázku 5.1.1.

O dešťové zábraně je podrobněji pojednáno v předchozí kapitole Dešťová zábrana, dekompresní dutina a o zábraně větrové v téže kapitole Těsnění. Funkční spára může mít v závislosti na konstrukci a profilaci rámu a křídla:

Podrobněji viz kapitolu Těsnění.

Těsnění jednostupňové

Obr. 5.1.2 Příklad nevhodně řešené dekompresní dutiny
Obr. 5.1.2 Příklad nevhodně řešené dekompresní dutiny

Dešťová a větrová zábrana jsou tvořeny jediným těsnicím pryžovým nebo jiným plastickým profilem. Velmi často se používá dorazové těsnění na venkovní a vnitřní naléhávce křídla. Tento způsob utěsnění je problematický. Jednak je zde výrazně ztíženo splnění podmínky vyrovnávání tlaku vzduchu v exteriéru a v interiéru v dekompresní dutině, navíc těsnicí profil na venkovním dorazu v praxi nikdy netěsní dokonale a vodu ve větší či menší míře propouští do funkční spáry. Občas se vyskytují i případy, kdy otvorová výplň nemá prakticky žádnou dekompresní dutinu. Pro vyrovnání tlaku v dekompresní dutině vzhledem k exteriéru a též pro zvýšení infiltrace vzduchu funkční spárou provádějí výrobci často úpravu spočívající ve vyříznutí určité délky vnějšího těsnicího profilu, případně použijí perforované těsnění. Důsledkem je však zatékání do funkční spáry a další negativní vlivy. Jeden z příkladů nepříliš vhodného provedení je na obrázku 5.1.2. O pojmu dekompresní dutina podrobněji pojednává kapitola Dešťová zábrana, dekompresní dutina.

Těsnění dvoustupňové

Hovoří se o něm tehdy, když je dešťová zábrana funkčně oddělena od zábrany větrové. Odolnost proti zatékání zajišťuje dostatečně kapacitní dekompresní dutina s vhodně provedenou profilací rámu a křídla. Rámové nebo křídelní těsnění za dešťovou zábranou směrem do interiéru plní funkci zábrany větrové. Větrová zábrana je vždy umístěna za dešťovou zábranou.

Pro úplnost připomeňme, že pojem jednostupňové a dvoustupňové těsnění nemá nic společného s počtem fyzicky osazených těsnicích pryžových profilů. Okenní profil s jednostupňovým i s dvoustupňovým těsněním může být proveden s těsnicím profilem jednoduchým, dvojitým, případně i vícenásobným. Na obrázcích 5.2.1 až 5.2.4 v další části jsou znázorněny různé varianty těsnění – jednostupňového a dvoustupňového těsnění v kombinaci s různým počtem těsnicích profilů (jednoduchým, dvojitým a trojitým). Tyto těsnicí profily mohou být:

  • dorazové, kdy je těsnicí profil umístěn na naléhávce křídla nebo rámu,
  • rámové, pak je těsnicí profil umístěn v drážce rámu okna.

U vícenásobného těsnění plní první těsnění při pohledu z exteriéru kombinovanou funkci dešťové i větrové zábrany. Je třeba zdůraznit nutnost umožnění průběžného vyrovnávání tlaku vzduchu v dekompresní dutině vůči atmosférickému tlaku okolního vzduchu. Pokud není v dekompresní dutině spolehlivě vyrovnán tlak s atmosférickým tlakem venkovního prostředí, funkční spára nebude vodotěsná. Požadavky, které musí funkční spára beze zbytku plnit, jsou tyto:

  • umožňovat potřebný způsob otevírání,
  • odolávat zatékání srážkové vody,
  • zajistit požadovanou spárovou průvzdušnost (infiltraci vzduchu), pokud je vyžadována, v souladu s normovými předpisy,
  • zajistit tepelně a zvukově izolační vlastnosti otvorové výplně.
Obr. 5.2.1 Jednostupňové těsnění s dvojitým těsnicím profilem
Obr. 5.2.1 Jednostupňové těsnění s dvojitým těsnicím profilem
Obr. 5.2.2 Dvoustupňové těsnění s jednoduchým těsnicím profilem
Obr. 5.2.2 Dvoustupňové těsnění s jednoduchým těsnicím profilem
Obr. 5.2.3 Okno s dvoustupňovým těsněním s dvojitým těsnicím profilem
Obr. 5.2.3 Okno s dvoustupňovým těsněním s dvojitým těsnicím profilem
Obr. 5.2.4 Dvoustupňové těsnění s trojitým těsnicím profilem
Obr. 5.2.4 Dvoustupňové těsnění s trojitým těsnicím profilem

následující text předchozí text
 
 
Reklama