Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Nová norma pro okna a vnější dveře ČSN EN 14351-1

V březnu tohoto roku byla po dlouhé době 15 let od počátečních příprav a projednávání vydána dlouho očekávaná norma pro okna a vnější dveře. Česká republika má za povinnost dát této normě status národní normy a národní normy, které jsou s ní v rozporu, musí zrušit nejpozději do prosince 2008.

EN 14351-1 Okna a dveře - Norma výrobku, funkční vlastnosti - Část 1: Okna a vnější dveře bez vlastností požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti. Česká republika jako člen CEN měla za povinnost dát této normě nejpozději do září 2006 status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání a národní normy, které jsou s ní v rozporu, musí zrušit nejpozději do prosince 2008. Překlad normy bude vydán jako ČSN EN 14351-1 v průběhu listopadu letošního roku.

Účelem normy je stanovit funkční vlastnosti nezávislé na materiálu, které jsou použitelné pro okna (včetně střešních oken, střešních oken s odolností proti vnějšímu požáru a balkónových dveří), vnější dveře (včetně bezrámových skleněných dveří, dveří v únikových cestách) a sestavy (stěny).

Norma slouží nejen výrobcům, ale i projektantům a uživatelům jako pomůcka pro orientaci v problematice ověřování shody oken a vnějších dveří a jednotlivých požadavků na tyto výrobky a výrobce. Součástí normy je i příloha ZA, která zahrnuje základní ustanovení Směrnice EU o stavebních výrobcích o systémech prokazování shody a označení shody CE. Označení CE prokazuje shodu výrobku s touto evropskou normou i směrnicí a usnadňuje pohyb a prodej výrobku po celé Evropě.

Jaké jsou povinnosti výrobce nyní?

Výrobce musí nechat ověřit shodu oken a vnějších dveří pro pěší s požadavky této evropské normy a se stanovenými hodnotami (včetně tříd) prostřednictvím:

 • počáteční zkoušky typu (ITT) u notifikované osoby, jakou je např. Centrum stavebního inženýrství a.s.;
 • řízením výroby u výrobce (FPC).

Počáteční zkoušky typu (ITT)

Počáteční zkoušky typu (ITT) musí být provedeny k prokázání shody s touto evropskou normou. Zkoušky vykonané dříve v souladu s ustanoveními této evropské normy (stejný výrobek, stejná vlastnost(i), zkušební metoda, postup vzorkování, systém prokazování shody, atd.) mohou být vzaty v úvahu. Pro účely zkoušení (včetně zkoušení FPC) oken a vnějších dveří pro pěší mohou být tato sloučena do skupin, kde je to možné a vybraná vlastnost je společná pro všechna okna a vnější dveře pro pěší v této skupině (výrobek může být v různých skupinách pro rozdílné vlastnosti).

Navíc ITT musí být vykonány pro začínající výrobu nového typu okna a vnějších dveří pro pěší (jestliže není členem stejné skupiny) nebo na začátku nové metody výroby (kde tato může ovlivnit stanovené vlastnosti).

Pokud rozdílné výrobní jednotky vyrábí stejný výrobek pro stejného výrobce s použitím stejných materiálů a dokumentovaných výrobních a procesních kontrol, jsou požadovány jen jedny ITT.

Všechny vlastnosti v kapitole 4, pro které výrobce stanovuje hodnotu, musí být předmětem ITT prostřednictvím zkoušek a/nebo výpočtů a/nebo tabulkových hodnot v souladu s příslušnými články kapitoly 4, s následujícími výjimkami:

 • únik nebezpečných látek může být hodnocen nepřímo kontrolou týkající se obsahu v používaných materiálech.

Jednotlivé články v kapitole 4 platí pro mandátové (povinné) vlastnosti vztažené na CE značení a dále pro nemandátové vlastnosti, které jsou určené k dobrovolnému výběru zkoušek a klasifikačních norem ze strany výrobce. Rozsah zkoušek prováděných u oken a dveří je uveden v tabulkách 1 a 2.

Další zkoušky typu

Vždy při změně konstrukce okna a vnějších dveří pro pěší, materiálů nebo dodavatele součástí, nebo výrobního procesu (předmět definice skupiny), které by mohly významně změnit jednu nebo více vlastností (tj. konstrukce se mění), musí být zkoušky typu zopakovány pro příslušnou vlastnost(i).

Tabulka 1 - Stanovení jednotlivých vlastností oken (PDF, 39 kB)

Tabulka 2 - Stanovení jednotlivých vlastností vnějších dveří (PDF, 37 kB)

Řízení výroby u výrobce (FPC)

Výrobce musí zavést, dokumentovat a udržovat systém řízení výroby (FPC), zajišťující, že výrobky umístěné na trh dodržují stanovené funkční vlastnosti. Systém FPC musí sestávat z dokumentovaných postupů, pravidelných kontrol a zkoušek a/nebo hodnocení a použití výsledků kontrol vstupních a jiných příchozích materiálů nebo součástí, výrobního procesu a výrobku.

POZNÁMKA: Termín "výrobce" nenaznačuje žádným způsobem omezení velikosti závodu o nějž jde, např. počet zaměstnanců, obrat, počet vyráběných jednotek za rok. Systém FPC musí být vhodný pro typ a metodu výroby, např. množství dávky, typ výrobku.

Výsledky kontrol, zkoušek nebo hodnocení vyžadovaných činností musí být zaznamenány, pokud jsou nějaké činnosti prováděny. Činnost k níž dojde, pokud nejsou kontrolované hodnoty nebo kritéria splněny, musí být zaznamenány a udržovány po dobu specifikovanou ve výrobních postupech FPC.

Výrobce musí jmenovat osobu odpovědnou za systém FPC v každé výrobní jednotce a musí zajistit dostatečný a oprávněný personál pro zavedení, dokumentování a udržování systému FPC.

Systém FPC, který je v souladu s požadavky EN ISO 9001, a který se řídí specifickými požadavky této evropské normy, je pokládán za vyhovující výše uvedeným požadavkům.

Zařízení

Zkoušení: vážící, měřicí a zkušební zařízení musí být kalibrována a pravidelně kontrolována podle dokumentovaných postupů, četností a kritérií.

Výroba: zařízení používané ve výrobním procesu musí být pravidelně kontrolováno a udržováno, aby bylo zajištěno, že používání, opotřebení nebo závada nezpůsobí nesrovnalost ve výrobním procesu. Kontroly a údržba musí být prováděny a zaznamenány v souladu s výrobcem dokumentovanými postupy a záznamy udržovány po dobu definovanou ve výrobních postupech FPC.

Vstupní materiál a součásti

Specifikace všech vstupních materiálů a součástí musí být dokumentovány, jak požaduje kontrolní schéma pro zajištění jejich shody.

Výrobní proces

FPC systém musí dokumentovat různé stupně výroby, identifikovat postup řízení a jednotlivce odpovědné za všechny stupně výroby.

Během vlastního výrobního procesu musí být proveden záznam všech kontrol a zaznamenány jejich výsledky a jakékoliv opravné činnosti. Tento záznam musí být přiměřeně podrobný a přesně prokazující, že všechny stupně výrobního procesu a všechny kontroly byly provedeny uspokojivě.

Zkoušení a hodnocení výrobku

Výrobce musí stanovit dokumentované postupy k zajištění, že uvedené hodnoty všech vlastností jsou udržovány. Prostředky kontroly jsou:

 • zkouška a/nebo kontrola nedokončených výrobků nebo částí během výrobního procesu;
 • zkouška a/nebo kontrola hotových výrobků.

Zkouška a/nebo kontrola musí být vykonány a hodnoceny v souladu se zkušebním plánem (včetně četnosti a kritérií) vypracovaným výrobcem a v souladu s kapitolou 4 nebo jinou odpovídající částí příslušných norem zkoušení.

Neshodné výrobky

Výrobce musí mít dokumentované postupy, které specifikují jak musí být zacházeno s neshodnými výrobky. Každá taková událost musí být zaznamenána, jakmile se objeví a tyto záznamy musí být uchovávány po dobu definovanou ve výrobních dokumentovaných postupech.

Označování a balení

Výrobce musí poskytnout přiměřené údaje zajišťující sledovatelnost jeho výrobku (např. pomocí výrobních kódů), poskytujících návaznost mezi výrobkem, výrobcem a výrobou. Tyto údaje mohou být označeny na výrobku nebo detailně v průvodních dokladech nebo ve výrobcem publikované technické specifikaci.

Příslušná odpovídající označení vlastností, stejně tak jako údaje o určeném použití, manipulaci, montáži, údržbě a ošetřování mohou být značena štítkem na výrobku nebo obsažena v průvodních dokladech nebo výrobcem publikované technické specifikaci.

Prohlášení o shodě

Po dokončení procesu hodnocení shody musí výrobce na základě dokumentů vydaných notifikovanou osobou vydat prohlášení o shodě. V případě výrobků podle systému prokazování shody 1 (certifikace typu výrobku) musí toto prohlášení o shodě (ES prohlášení o shodě) obsahovat následující informace:

 • název a adresu výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce se sídlem v Evropském hospodářském prostoru (EHP);
 • název a adresu certifikačního orgánu;
 • popis výrobku (druh, identifikace, použití, atd.) a kopii informací doplňujících označení CE;
 • ustanovení, se kterými je výrobek v souladu (např. příloha ZA této evropské normy);
 • zvláštní podmínky pro použití výrobku (např. ustanovení pro použití za určitých podmínek);
 • číslo připojeného ES certifikátu shody;
 • jméno a postavení osoby zmocněné podepsat prohlášení v zastoupení výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce.

V případě výrobků podle systému prokazování shody 3 musí výrobce nebo jeho zástupce se sídlem v EHP vypracovat a uchovávat prohlášení o shodě (ES prohlášení o shodě), které opravňuje výrobce připojit označení CE. Toto prohlášení musí obsahovat:

 • název a adresu výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce se sídlem v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a místo(a) výroby, eventuálně v kódovaném formátu;
 • popis výrobku (druh, identifikace, použití, atd.) a kopii informací doplňujících označení CE;
 • ustanovení, se kterými je výrobek v souladu (např. příloha ZA této evropské normy);
 • zvláštní podmínky pro použití výrobku (např. ustanovení pro použití za určitých podmínek);
 • jméno a adresu notifikované laboratoře(í);
 • jméno a postavení osoby zmocněné podepsat prohlášení v zastoupení výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce.

Výše zmíněná prohlášení a certifikát musí být předkládány v úředním jazyce (jazycích) členského státu, ve kterém se má výrobek používat.

Označení shody CE a značení štítkem

Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce (se sídlem) v EHP je odpovědný za připojení označení CE. Připojené označení shody CE musí být v souladu se směrnicí EU 93/68/EHS. Připojený symbol označení CE musí být doprovázen následujícími informacemi:

 • identifikační číslo certifikačního orgánu (jen pro výrobky podle AoC systému 1);
 • název a registrovaná adresa nebo identifikační značka výrobce;
 • poslední dvojčíslí roku, v němž bylo označení připojeno;
 • číslo ES certifikátu shody (pokud je to třeba);
 • odkaz na tuto evropskou normu (EN 14351-1);
 • popis výrobku: název, materiál, rozměry, ... a určené použití;
 • informace o příslušných základních vlastnostech uvedených v tabulce ZA.1 EN 14351-1, které mají být deklarovány předložením jako:

  • deklarované hodnoty a, pokud je to vhodné, úroveň a/nebo třída (včetně "prošel" pro požadavky prošel/neprošel, kde je to nutné) deklarovaná pro každou základní vlastnost uvedenou v tabulce ZA.1, při vzetí v úvahu "POZNÁMKY" v tabulce ZA.1;
 • možnost "Žádný ukazatel není stanoven" pro vlastnosti pro které je to vhodné.

Možnost "Žádný ukazatel není stanoven" (npd) se nesmí použít tam, kde se na vlastnost vztahuje mezní úroveň. Jinak možnost npd může být použita pouze tehdy, kdy se na vlastnost pro dané určené konečné použití nevztahují žádné požadavky předpisů.

POZNÁMKA 1: Pokud je použito označení normy, tato by měla podávat informace o všech příslušných základních vlastnostech; jestliže nejsou všechny obsaženy, pak hodnoty pro tyto nezahrnuté musí být uvedeny zvlášť. Musí se dbát na to, aby používaná normová označení nepodávala informace o nemandátových vlastnostech v rámci označení CE.

Značka označení CE, stejně tak jako průvodní informace musí být připojeny viditelně, čitelně a nesmazatelně na jednom nebo více následujících místech (podle priority výrobce).

 • na vhodné části výrobku, zajišťující viditelnost, pokud jsou křídla, okenní křídla nebo posuvná křídla otevřena;
 • na připojeném štítku;
 • na jeho obalu;
 • na průvodním obchodním dokumentu(ech) nebo výrobcem publikované technické specifikaci(ích).

Kde je informace rozdělena (např. je uvedena na výrobku jen značka označení CE), místo(a) v uspořádání níže musí zopakovat, že část informací je již umístěná výše v uspořádání.

Obrázek 1 uvádí příklad informací uvedených na výrobku a/nebo štítku a/nebo obalu a/nebo obchodních dokumentech a/nebo výrobcem publikovaných technických specifikacích.


01234Označení shody CE sestávající z iniciál "CE" uvedených ve směrnici 93/68/EHS

Identifikační číslo certifikačního orgánu (jen pro výrobky podle AoC systému 1)

Jakákoliv Co. Ltd, PO Box 21, B-1050

06

01234 -CPD-00234


Jméno a registrovaná adresa výrobce

Poslední dvojčíslí roku, v němž bylo označení připojeno

Číslo certifikátu (jen pro výrobky podle AoC systému 1)

EN 14351-1:2006

Typ XYZ- Střešní okno určené k použití do bytových a nebytových objektů

Odolnost proti větru - Zkušební tlak: Třída 5
Odolnost proti větru - Průhyb rámu: Třída B
Odolnost proti zatížení sněhem: 4-16-4
Reakce na oheň: Eurotřída D
Odolnost proti vnějšímu ohni: npd
Vodotěsnost - Nestíněné (A): Třída 8A
Vodotěsnost - Stíněné (B): npd
Odolnost proti nárazu: 450
Únosnost bezpečnostních zařízení: Mezní hodnota
Akustické vlastnosti: 33 (-1;-5)
Součinitel prostupu tepla: 1,7
Radiační vlastnosti - Solární faktor: 0,55
Radiační vlastnosti - Světelný činitel prostupu: 0,75
Průvzdušnost: Třída 4

Číslo evropské normy

Popis výrobku


Informace o základních vlastnostech

Tabulka 3 - Systémy prokazování shody (AoC) pro vnější dveřní sestavy pro pěší a okna (včetně střešních oken) (PDF, 33 kB)