Potřebujete pro váš bytový dům vyřešit
financování oprav
rekonstrukci kotelny
úspory energií
větrání
registrace
Rekonstrukce a provoz bytových domů
Motto: Nové povinnosti k elektromobilitě a vyúčtování vody a tepla.
Zdroje financí z nových dotací.
středa 3. 11. 2021
Praha
registrace
Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Magnetokinetické metody sanace vlhkosti

Vlhkost spodní stavby je velmi nepříjemná a je nákladné ji odstranit. Jednou z na trhu nabízených možností je odvlhčování zdiva založené na principu magnetokinetické energie a nízkofrekvenčního magnetického pole. Tato metoda však není v korelaci s dosud známými znalostmi přírodních věd, není ověřitelná současnými běžně dostupnými metodami a postupy.

ÚVOD

Začátkem devadesátých let se na českém trhu objevila řada technologií používajících netradičních metod pro vysušování vlhkých staveb. Zároveň s tím, se vedou v odborných kruzích diskuze a to zejména po povodních v r. 2002, například je vždy bouřlivá diskuze na konferencích "Sanace a rekonstrukce staveb", kterou pořádá Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky" WTA CZ. Zejména na posledních dvou konferencích byla vždy tato problematika široce diskutována.

PRINCIP METOD

Jsou známy dva typy "netradičních metod" sanace vlhkosti:

 1. typ - bezkontaktní metoda, pracující s elektromagnetickou energií řádově v desítkách Hz,
 2. typ - založen na teorii " volné energie", "praenergie jako nejvyšší formě energie", jež se transformuje na energii elektrickou, způsobující polarizaci molekul vody, které jsou následně přitahovány gravitační silou a způsobují odvlhčení objektu.

Vysvětlení principu především 2. typu nekoresponduje s žádnými fyzikálními zákony, diskutabilní je i funkčnost metod 1. typu s ohledem na použité velmi nízké silové pole.

HODNOCENÍ ODBORNÍKŮ

Diskutovanými metodami se v odborné literatuře zabývá řada autorů. Jejich vyjádření zde nyní uvádím v přesné formě tak, jak je mám dispozici:

Rukověť znalce: Vlhkost zdiva, Brno 1994

Tento systém vstoupil do této skupiny sanačních metod před několika lety. Přístroj vyzařuje vlny z dipólové antény. Toto elektronické zařízení je umístěno ve stavebním objektu s vlhkým zdivem. VF vlny proniklé do zdiva ovlivňují údajně magnetoskopicky elektromagnetickým polem orientaci vodních molekul, čímž se obrátí elektrický potenciál ve zdivu a vzlínající voda putuje dolů. Současně magnetoforéza přivádí do pohybu v kapilární vodě obsažené pevné - nabité - částice, jako např. soli. Tyto magnetokinetické síly mají usměrňovat vodu a soli směrem do podzákladí. Výrobou těchto přístrojů se zabývá řada firem ve Francii, Německu, Rakousku, Švýcarsku, ČR a jiných státech. Na trhu jsou např. pod označením Aquastop T 433, Rondom systém WE 400, Aquapol, Elophil a další.

K tomuto systému nutno však poznamenat, že doposud nezískal důvěru u odborníků. Tak např. specialisté z oboru sanace v SRN ve sdružení WTA - Mnichov na svém posledním sympóziu k této problematice "7. Münchner - Sanierungstage" ve IV. čtvrtletí r. 1992 tento systém do přednášek o osvědčených metodách pro stavební praxi nezařadili. ÖGEB v Rakousku (společnost pro údržbu stavebních objektů ve Vídni) ve svých směrnicích 01/90 "Vysoušení zdiva" uvádí tuto metodu v kapitole "IV - Nevhodná opatření": "U systémů na bázi kmitavých okruhů (ve stavebním žargonu často označovaná jako "Zázračné skříňky") nejsou prozatím objektivní důkazy úspěchů. Jejich funkčnost není tedy vědecky doložena.

ČSN P 73 0610 "Hydroizolace staveb - Sanace vlhkého zdiva - Základní ustanovení". listopad 2000 V článku 1 Předmět normy se v POZNÁMCE 1 praví

"Norma se vztahuje na ty sanační metody, jejichž způsob použití a účinnost jsou věrohodně doloženy a v praxi na objektech dlouhodobě ověřeny", metodu tedy do textu nezařazuje.

BALÍK, M.: Vysušování zdiva II, Grada Publishing, 1997 (dotisk 1999), ISBN 80-7169-440-1

"Pro úplnost je třeba informativně vyjmenovat některé novodobé metody, které by vytvářením elektromagnetického pole měly neutralizovat elektronické pole existující ve zdivu se vzlínající vlhkostí. Firmy, které se zabývají prodejem elektronických přístrojů, nabízejí informace o účinnosti metod a i poukazy na referenční stavby. Autor je k účinnosti těchto metod skeptický, ve své praxi je nepoužívá a opírá se mj. o výsledky mezinárodních odborných seminářů."

VLČEK, M. - KLEČKA, T. - KOLÁŘ, K. - KOLÍSKO, J.: Sanace vlhkého zdiva, WTA CZ, 2000, ISBN 80-02-01367-0

"Metody založené na principu magnetokineze jsou nové. Jejich aplikace začaly až v 80. letech. I když existuje řada referenčních staveb, přece jen odborníci z oblasti sanací vlhkosti se k ní staví dosti rezervovaně."

BURGETOVÁ, E.: Závěry experimentálního ověřování účinnosti magnetokinetické sanační metody. In: 24. konference Sanace a rekonstrukce staveb 2002. Česká stavební společnost, WTA CZ, Praha 2002, s. 123-128. ISBN 80-02-01502-9

Závěr

"Podrobná analýza interakce klimatických podmínek vnějšího prostředí a naměřených hodnot vlhkosti zdiva v čase prokazuje, že klimatické vlivy - zejména intenzita a četnost srážek - se podílejí na změnách vlhkostního režimu objektu podstatně více než činnost magnetického přístroje.

Z analýzy provedených měření stejně jako z poznatků praxe vyplývá, že užití magnetokinetické metody pro podsklepené objekty bez svislé hydroizolace, rozhodně nelze doporučit. Aplikace magnetokinetického systému v těchto případech nevede k deklarovanému výsledku.

Vyjádření ředitele Ústavu experimentální a technické fyziky ĆVUT Praha Ing Stanislava Pospíšila, DrSc.

Stanovisko k materiálům věnovaným systému Aquapol a magnetokinetické metodě sanace vlhkosti:

 1. 1. Přikláním se bezvýhradně k "Závěrům z pracovního setkání workshopu "Magnetokinetické metody sanace vlhkosti", který byl uspořádán 4. prosince 2003 Společností pro technologie ochrany památek (STOP) ve spolupráci s WTA CZ pod záštitou Kloknerova ústavu ČVUT.
 2. 2. Moje hlavní věcná výhrada vychází z toho, že zařízení není vybaveno žádným zdrojem elektrického napětí ani něčím, co by vytvářelo magnetické pole.
 3. 3. Ještě pár slov komentáře k principu metody a otázek, které by měly být zodpovězeny. - Popis principu používá fyzikální pojmy, jako například "elektrogravitation", "gravomagnetismus", které však fyzika nezná. Prezentovaná schemata by mohla budit dojem odbornosti, při pozornějším prohlédnutí však z naznačených vazeb nic nevyplývá. Vše na mě dělá dojem, že jde pouze o "odbornou tajuplnost", která má zapůsobit na neznalého čtenáře.
  - V zásadě se shoduji s postoji vyjádřenými v materiálech klubu Sisyfos a v některých příspěvcích z diskuze na webovských stránkách "Spotřebitel".
  - Není uvedena žádná teorie vysílání nějakého pole bez zdroje. Je-li zdrojem vnější vše obklopující pole, jakým způsobem pak toto pole indukuje vysílané pole? K Aquapolu se uvádí: "Zařízení Aquapol jsou dokonale odstíněna. Vysílané pole neruší žádné přístroje (mobilní telefony, počítače atd.) ani negativně neovlivňuje živé organismy (lidi, zvířata, rostliny)." Je-li tedy zařízení dokonale odstíněno, jak může nějaké takové prvotní pole do zařízení vstupovat? Je také známo, že kapilární jevy hrají významnou roli i v živé přírodě, například ve výživě rostlin. Když je tedy zařízení odstíněno tak, že neovlivňuje rostliny (kapilární děje v rostlinách), jak to, že ovlivňuje vlhkost zdiva (kapilární děje ve stavebních materiálech). Jistě by se však našly i další otázky k diskuzi.

Na závěr bych rád zopakoval, že stanoviska, jak je máte zformulována v Závěrech z Vašeho loňského workshopu, obsahují dle mého názoru vše potřebné pro rozhodnutí o dalším postupu v této věci. Ten by měl spočívat v tlaku, aby deklarovanou účinnost výrobci prokázali v experimentech kontrolovaných nezávislými specialisty.

WORKSHOP MAGNETOKINETICKÉ METODY SANACE VLHKOSTI

Ve snaze objasnit výše diskutované netradiční metody vysušování stavebních konstrukcí dne 4.12.2003 uspořádala společnost STOP společně s WTA CZ pod záštitou Kloknerova ústavu ČVUT na jeho půdě WORKSHOP "Magnetokinetické metody sanace vlhkosti", na který byli pozváni a účastnili se jak zástupci z odborné veřejnosti (ČVUT Praha - FSv a KÚ, VUT Brno FAST, VŠB TU Ostrava FAST, VŠCHT Praha, AV ČR, ČOI, NPÚ, STOP, WTA CZ atd.), tak i zástupci firem dodávajících zařízení na principu magnetokinetického vysušování zdiva. Workshopu se mimo jiné účastnili pan děkan FSv ČVUT Praha Prof. Bittnar, děkan FAST VUT Brno Prof. Štěpánek, ředitel KÚ ČVUT Doc. Klečka, za VŠCHT Praha - Doc. Kotlík, řada význačných fyziků, zabývajících se transportními jevy v pórovém systému, měřením vlhkosti a hygroskopických parametrů materiálů a konstrukcí nebo magnetismem (např. Prof. Černý, Prof. Šikula, Prof. Toman, Doc. Pekárek a další).

Dále se workshopu se zúčastnili zástupci firem zabývajících se sanacemi vlhkosti (Aqua saning, Cubus, Český Caparol, Rekom, SEN, Schwenk,) a firem zabývající se distribucí a aplikací magnetokinetických metod (Aquapol, Hydropol, Matrolan - Prins, ČANOS - České asociace netradičního odvlhčování staveb). Pozvaní zástupci fy Wigopol se workshopu neúčastnili.

V rámci tohoto workshopu proběhla velice široká diskuze. Zástupci firem dodávajících zařízení seznámili účastníky dá se říci se všeobecně známými skutečnostmi (viz propagační materiály a webovské stránky firem) ohledně těchto metod (nic nového nebylo odborné veřejnosti řečeno). Snad za zmínku je možné uvézt sdělení zástupce firmy Hydropol AG pana G. Gutzata, který k předneseným příspěvkům poznamenal:

Výrobci patentově chráněných zařízení nejsou povinni předkládat fyzikální vysvětlení jejich funkce. V daném případě navíc zatím vědecké zdůvodnění není k dispozici. Nicméně na patnáct tisíc provozovaných zařízení Hydropol ve více než deseti tisících sanovaných objektů v Evropě svědčí o kvalitě tohoto sanačního systému, což lze doložit příslušnými záznamy z měření vlhkosti v průběhu jednotlivých zakázek. Experimentální ověření účinnosti Hydropolu bylo realizováno Společností pro kontrolu kvality a inovace ve stavebnictví (ÉMI) v Budapešti. Výsledky byly publikovány a v Maďarsku bylo povoleno uplatnění systému ve stavebnictví.

Po té zástupci vědecké obce (Prof. Bittnar Z., Prof. Černý R., Doc. Klečka T., Doc. Kotlík P., Doc. Pekárek L., Prof. Štěpánek P., Prof. Šikula J., Doc. Wasserbauer R.) vyjádřili tento názor:

 • Magnetokinetickou energii nelze fyzikálně popsat a není jim znám žádný vědní obor, který by podpořil teorii existence "volné energie" jako zdroje způsobujícího transportní procesy. Jedná se pouze o hypotézu existence neznámé veličiny, kterou nelze změřit.
 • Elektromagnetické pole jako zdroj energie lze fyzikálně ověřit, jeho účinky na transportní jevy však odporují základním fyzikálním principům, diskutabilní je účinnost zařízení při deklarovaných podmínkách.

Zástupci firem se pak opětovně snažili prosazovat své komerční zájmy na základě obecně známých skutečností jejich presentací v reklamách apod. Nicméně fa Hydropol ČR uvítala zájem vědecké obce o teoretické poznání elektrofyzikálního bezelektrodového systému odvlhčování zdiva a vyslovila se, že je připravena je podporovat.

Dále zástupci vědecké obce konstatovali:

 1. U typu zařízení Aquapol nelze prokázat princip magnetokinéze, ani změřit zdroj této "volné" energie a dle jejich přesvědčení se jedná o pouhou hypotézu.
 2. U typu zařízení Hydropol, pracujících na principu bezkontaktního nízkofrekvenčního elektromagnetického vlnění nelze teoreticky podpořit účinky na změnu polarity molekul vody ani transportních jevů.

Obě strany se shodli, že za jedinou možnou cestu, jak posunout problém odlišných názorů na funkceschopnost zařízení "bezkontaktních metod" při odvlhčování zdiva je prokázat experimentálně jejich účinnost na vybraných stavbách.

Dalším bodem programu byla diskuse k účinnosti bezkontaktních zařízení. Ani fa Aquapol ani fa Hydropol však nepředložily žádné výsledky měření nebo vyjádření prestižní a širokou odbornou veřejností uznávané vědeckovýzkumné organizace nebo technické university ať už z ČR nebo ze zahraničí. Jejich vyjádření bohužel nebyla konkrétní. Jednalo se pouze o propagační materiály firem o referenčních objektech nebo na měření TSUS Slovensko a zkušebnu v Maďarsku bez bližších údajů.

Zástupci vědecké obce (jmenovaní výše) k otázce prokazování účinnosti vyslovili toto stanovisko:

 • Konstatovali, že exaktní výsledky testů provozovatelé zařízení zatím nepředložili. O metodách ověřování účinnosti ani podmínkách zkoušek nebylo publikováno v odborných časopisech. I zkoušky prováděné v ČR (Ing. Burgetová E.) neprokazují jednoznačné závěry, podmínky experimentů byly ovlivněny mnoha jinými faktory, včetně použití i jiných sanačních opatření.
 • Shodli se proto na tom, že je nutné, aby zkušební protokoly, zprávy aj. s údaji nezbytnými pro objektivní posouzení provedených zkoušek a jejich výsledků provozovatelé zařízení poskytli zástupcům vědecké obce tohoto setkání.

Zástupci firem k předložení výsledků zkoušek prohlásili:

 • Firma Hydropol (Ing. Slovenčík I.) přislíbila poskytnout výsledky měření "in situ" provedených v Maďarsku do 15.1. 2004.
 • Firma Aquapol (Havlíček D.) přislíbila poskytnout protokol a zprávu o měření provedených v Rakousku, Aquapol Slovakia (Ing. Petriska R.) poskytne výsledky měření TSÚS Slovensko do 27.2. 2004.

Zástupci vědecké obce doporučili provedení zkoušek účinnosti zařízení využívajících bezkontaktních metod v České republice, a to v laboratorních podmínkách a "in situ" na vybraném objektu. Bylo předběžně dohodnuto, že zkoušky by musely být provedeny za přesně definovaných podmínek, na určení podmínek by spolupracovali i provozovatelé zařízení. Experimenty by probíhaly za účasti zástupců vytypovaných nezávislých pracovišť.
Laboratorní zkoušky by mohly být prováděny na dvou nezávislých pracovištích (ČVUT Praha, VUT Brno), měření in situ by bylo provedeno ve sklepních prostorách VUT Brno. Při tomto experimentu by byl paralelně za stejných podmínek sledován tentýž objekt bez aplikovaného zařízení.

S uskutečněním experimentů na jejich pracovištích souhlasil děkan FAST VUT Prof. Štěpánek P. a děkan FSv ČVUT Prof. Bittnar Z. Účast na experimentech přislíbili i pracovníci, kteří se profesně zabývají metodikami zkoušek Prof. Černý R., Ing. Burgetová E., oba ČVUT Praha.

Zástupci firem se k navrhovanému provedení laboratorních experimentů vyjádřili takto:

 • Spoluúčast na laboratorních zkouškách přislíbila firma PRINS (využívající technologii firmy Matrolan-CZ).
 • Firma Hydropol AG na dalších laboratorních zkouškách nemá zájem.
 • Firma Hydropol ČR, spol. s r.o. souhlasí s realizací běžné zakázky odvlhčení zdiva například v areálu VUT Brno s účastí zástupců této instituce na měření a vyhodnocení výsledků.
 • Firma Aquapol se vyjádří do 31.1. 2004.

Poznámka autora
Ani jedna z firem - Aquapol, Hydropol, Prins (využívající technologii firmy Matrolan-CZ), žádné výsledky zkoušek a ani žádné jednání ohledně uskutečnění zkoušek na těchto pracovištích do dnešního dne (15.2.2005) nepředložily a ani neuskutečnily, naopak se snažily celou věc zamlžit a odsunout a pánové Ing.Slovenčík (Hydropol CZ) a Ing. Hořava (ČANOS) napadly jak ČVUT Praha, tak VUT Brno ve svých příspěvcích na 26. konferenci Sanace a rekonstrukce staveb, která se konala ve dnech 23. až 24. 11. 2004 v Praze.

Závěry z pracovního setkání workshopu "Magnetokinetické metody sanace vlhkosti"

pořádaného 4. prosince 2003 Společností pro technologie ochrany památek ve spolupráci s WTA CZ pod záštitou Kloknerova ústavu ČVUT:

 • Principy diskutovaných bezkontaktních metod odvlhčování zdiva, založených na principu magnetokinetické energie a nízkofrekvenčního magnetického pole nejsou v korelaci s dosud známými znalostmi přírodních věd, nejsou ověřitelné současnými dostupnými metodami a postupy běžnými v přírodních vědách (fyzice, fyzikální chemii apod.).
 • Z výsledků provedených dlouhodobých měření na ČVUT nelze účinnost diskutovaných zařízení na snižování obsahu vlhkosti (Aquapol, Wigopol) jednoznačně potvrdit, interpretace závěrů je nejednoznačná z důvodů možnosti ovlivnění výsledků mnoha jinými fyzikálními faktory (vč. paralelního použití jiných sanačních opatření na většině sledovaných objektech - možnost synergického efektu).
 • Nelze se vyjádřit k účinnosti metod na základě zkoušek provedených provozovateli zařízení, protože nebyly předloženy protokoly o zkouškách, podmínky provedení. Není známo, že by výsledky experimentů byly publikovány v odborném tisku. (Poznámka)

Konstatování účastníků setkání

 • Na základě závěrů pracovního setkání přítomní účastníci konstatují rozdílnost názorů na funkčnost zařízení "bezkontaktních metod".
 • Vědecká obec v zastoupení účastníků setkání se shoduje na tom, že jedinou cestou, jak prověřit účinnost diskutovaných metod, je provedení objektivních experimentálních zkoušek na nezávislých pracovištích. Zkoušky by byly provedeny v přesně definovaných podmínkách, na jejichž stanovení by se kromě odborných vědeckých pracovníků podíleli i techničtí pracovníci provozovatelů zařízení. Jako místo provedení experimentů byly navrženy za souhlasu odpovědných osob na odborných pracovištích VUT Brno a ČVUT Praha. O průběhu zkoušek by byly průběžně informováni i vytypovaní nezávislí odborníci.
 • Organizátoři setkání doporučují, aby byla navržena skupina složená z vědeckých pracovníků, kteří by projednali konkrétní postup provedení experimentu.

ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ AUTORA

V příspěvku jsem se pokusil shrnout všechny známé skutečnosti týkající se výše uvedených metod. Jak již bylo uvedeno, diskuze ohledně výše uvedených nestandardních metod již probíhá několik let. Doufám, že firmy provádějící sanace těmito metodami, po uveřejnění tohoto příspěvku, se konečně začnou situací vážně odborně zabývat a předloží široké odborné veřejnosti požadované dokumenty, a ne pouze odkazy na některé referenční stavby, u kterých byla často prováděna další sanační opatření, takže příspěvek sledovaných sanačních metod nelze ověřit. Dále věřím, že se k dané problematice vyjádří státní orgány (ČOI, MPO atd.) a zástupci zákazníků.

Do konečného vyřešení dané situace, nelze ze strany odborníků tyto metody v žádném případě doporučit pro sanaci vlhkého zdiva, vzhledem k tomu, že uvedené metody nejsou obsaženy ani v ČSN P 73 0610, ani nejsou zařazeny do sanačních metod ve směrnicích WTA, a firmy provádějící tyto metody (Aquapol, Hydropol, Matrolan - Prins, Wigopol ) dosud nepředložily žádné relevantní výsledky měření nebo vyjádření prestižní a širokou odbornou veřejností uznávané vědeckovýzkumné organizace nebo technické university ať už z ČR nebo ze zahraničí.


Přístroj Aquapol

Poznámka redakce: Informace uvedené v článku se nemusí ve všech ohledech ztotožňovat s názory redakce. Redakce TZB-info bude maximálně podporovat medializaci dalšího výzkumu v této oblasti a zveřejní samozřejmě všechny výsledky měření i případná další vyjádření k této problematice, která jí budou k dispozici.
 
 
Reklama