Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Přehled požadavků na protiskluznost podlah

Při výběru dlažby z hlediska bezpečného pohybu osob na podlahách s možností uklouznutí je důležité znát požadavky na povrchy podlah a protiskluzné vlastnosti konkrétních podlahových materiálů. Požadavky stanoví předpisy uvedené v níže uvedeném Přehledu požadavků.

Přehled požadavků na protiskluznost podlah

PředpisPožadovaná hodnotaZeměOblast použitíHodnoty a označení LASSELSBERGER
vyhl. 268/2009 Sb.
ČSN 74 4505 Podlahy
součinitel
smykového tření
μ ≥ 0,3
ČR podlahy bytových a pobytových místností všechny dlaždice LASSELSBERGER μ ≥ 0,3
vyhl. 268/2009 Sb.
ČSN 74 4505 Podlahy
součinitel
smykového tření
μ ≥ 0,5
ČR podlahy staveb užívaných veřejností dlaždice označené μ ≥ 0,5
vyhl. 398/2009 Sb.
ČSN 73 4130
součinitel
smykového tření µ  ≥  0,5

ČR pro bezbariérové stavby a osoby se sníženou schopností pohybu vybrané dlaždice μ ≥ 0,5
ČSN 73 4130 (2010) Schody a rampy

µ  ≥  0,5
µ  ≥  0,6
µ  ≥  0,5+tg α

ČR schody a podesty
okraje schodů
šikmé rampy
vybrané dlaždice
ČSN EN 13451-1
Plavecké bazény
úhel kluzu
> 12°
EU, ČR šatny, chodby pro chůzi na boso... dlaždice označené ikonou A
GUV 26.18
bezpečnostní předpis Německo
úhel kluzu
> 18°
EU, ČR veřejné sprchy, ochozy bazénů, brouzdaliště, schody... dlaždice označené ikonou B
DIN 51 097 úhel kluzu
> 24°
EU, ČR startovací bloky, schody do vody, šikmé okraje bazénů... dlaždice označené ikonou C
BGR 181 bezpečnostní předpis DIN 51 130 úhel kluzu
6 až 35°
Německo, EU doporučeno pro ČR podlahy staveb užívaných veřejností dlaždice označené ikonami R9-R13

Protiskluzová dlažba

Vyhláška MMR 268/2009 Sb. odkazuje v požadavcích na protiskluznost podlah na příslušné normy např. ČSN 74 4505 - Podlahy.

Tato norma předepisuje pro vodorovné podlahy bytů koeficient tření min. 0,3. Tuto hodnotu vykazují prakticky všechny dlaždice LASSELSBERGER.

Pro veřejná prostranství požaduje tato norma povrchy a protiskluzové dlaždice s koeficientem tření min. 0,5. Pro tyto účely je potřebné volit dlaždice s definovanými protiskluznými vlastnostmi, které jsou v katalozích označeny ikonami protiskluznosti a hodnoty jejich protiskluznosti jsou uvedeny v přiložených tabulkách kapitoly 3.6.

Specifické jsou požadavky na protiskluznost podlah pro osoby s omezenou schopností pohybu, nevidomé a slabozraké a návrhy schodišť a mokrých podlah ve veřejných bazénech, lázeňských a rehabilitačních centrech, podlahy veřejných sprch, koupelen, okolí bazénů, brouzdališť, ale i podlahy v pracovních prostorách, např. velké kuchyně, vývařovny, sklady, prodejny a výrobny masných výrobků, mlékárny atd.

Pro tyto účely je třeba volit dlaždice s deklarovanou vhodnou hodnotou protiskluznosti podle požadavků příslušných norem.

Protiskluzné dlaždice pro veřejné stavby jsou označeny v katalozích LB symboly:  a

Deklarace a měření protiskluzových vlastností dlaždic a podlah

Protiskluzné vlastnosti konkrétních podlahových materiálů a způsob deklarace protiskluznosti dlaždic určuje podle normy EN 14411 výrobce, který obvykle deklaruje speciální protiskluzné dlaždice do prostor se zvýšeným nebezpečím uklouznutí podle platné metodiky.

Metodiku posuzování protiskluznosti keramických dlaždic popisuje návrh evropské normy pr EN 13552 a česká norma ČSN 72 5191, které nabízí několik metod k popisu protiskluzných vlastností dlaždic:

  1. Stanovení dynamického součinitele tření dlaždic
  2. Stanovení statického součinitele tření dlaždic
  3. Stanovení úhlu skluzu a kluzných vlastností pro mokré povrchy, po kterých se chodí bosou nohou v souladu s normou DIN 51 097 - (Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft. Nassbelastete Barfussbereiche) Stanovení úhlu skluzu a kluzných vlastností pro pracovní prostory a plochy se zvýšeným nebezpečím uklouznutí v souladu s normou DIN 51 130 - (Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft Arbeitsräume und Arbeits bereiche mit erhöhter Rutschgefahr Begehungsverfahren - Schiefe Ebene)
  4. Stanovení protiskluznosti metodou vychýlení kyvadla.

Při měření dynamického a statického součinitele tření se jedná v podstatě o měření koeficientu tření mezi zkoušenou dlažbou a standardními typy pryžových materiálů. Tato metodika je využívána zejména v České republice, zemích Střední a Jižní Evropy.

Koeficient tření vypočteme: μd = Ft / Fn

Ft – tažná síla
Fn – vertikální zatížení

Stanovení koeficientu tření se provádí pro suché a mokré plochy. Kategorie bezpečnosti protiskluzných podlah stanoví ČSN 72 5191 takto:

Třída protiskluznosti podle ČSN 72 5191Koeficient tření μCharakteristika
Třída T1 μ < 0,20 Povrch extrémně nebezpečný
Třída T2 0,20 ≤ μ ≤ 0,40 Povrch nedostatečně bezpečný
Třída T3 0,40 ≤ μ ≤ 0,75 Povrch bezpečný
Třída T4 μ > 0,75 Povrch velmi bezpečný

Používány jsou také metody měření protiskluznosti podle ČSN 72 5191 a DIN 51 097, DIN 51 130, kde je protiskluznost dlaždic označena podle měření úhlu skluzu na nakloněné rovině, po které se pohybuje zkušební osoba. Nakloněná rovina se zkušební dlažbou předepsané velikosti se naklání rychlostí 1° za sekundu až k úhlu skluzu, kdy se zkušební osoba stane nejistou při napodobení chůze a klouže. Subjektivita posouzení se eliminuje několikanásobným opakovaným stanovením, provádějí je 2 nezávislé osoby, které mají své korekční koeficienty, zjištěné na sadě kalibračních dlažeb. Podstatnou výhodou stanovení protiskluznosti touto metodou je možnost posouzení značně reliéfních dlažeb a systematické zatřídění dlažby do jednotlivých, přesně vymezených uživatelských skupin podle zjištěného úhlu skluzu, které jsou využívány zejména v Německu a Západní Evropě (Bezpečnostní pravidla svazu živnostníků - BGR 181- viz katalog OBJECT).

zdroj: LASSELSBERGER, s.r.o. - značka RAKO


 
 
Reklama