3. výzva pro bytové domy: Výstavba bytových domů s velmi nízkou energetickou náročností

Datum: 22.11.2016  |  Autor: redakce  |  Zdroj: podle podkladů MŽP

Žádosti o podporu staveb bytových domů s velmi nízkou energetickou náročností bude možné podávat od 9. ledna 2017. Příjem žádostí bude probíhat kontinuálně po dobu realizace Podprogramu BD s tím, že bude ukončen v případě vyčerpání stanovené alokace.

Podoblast podpory B.1 – Výstavba bytových domů s velmi nízkou energetickou náročností

Tabulka 1: Požadované parametry v oblasti podpory B
Sledovaný parametr Označení [jednotky] Podoblast podpory B.1
Měrná roční potřeba tepla na vytápění EA
[kWh.m-2.rok-1]
≤ 15
Měrná neobnovitelná primární energie EpN,A
[kWh.m-2.rok-1]
≤ 90
Součinitel prostupu tepla výplně otvoru ve stěně a strmé střeše z vytápěného do venkovního prostředí kromě dveří UW
[W.m-2.K-1]
≤ Upas1)
Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy Uem
[W.m-2.K-1]
≤ 0,70 x Uem,R
Průvzdušnost obálky budovy po dokončení stavby n50
[1.h-1]
≤ 0,6
Nejvyšší teplota vzduchu v pobytové místnosti θai,max
[°C]
≤ θai,max,N 2,3)
Povinná instalace systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla pro větrání obytných místností [-] Ano

Poznámka
1) Výjimku mohou tvořit výplně otvorů dle ČSN 730540-2, bodu 5.2.8.
2) Bez použití strojního chlazení.
3) Za splněné se považuje v případě, že bude doložena výpočtem, nebo v případě, že budou všechna okna na jižní, jihozápadní, západní, jihovýchodní a východní straně opatřena vnějšími aktivními stínicími prvky.

Podpora je poskytována formou fixní dotace ve výši 1 300 Kč/m2 energeticky vztažné plochy ucelené bytové části hodno-ceného bytového domu.

Zvýhodnění při použití výrobků se zpracovaným environmentálním prohlášením typu III

Jsou-li pro realizaci opatření použity výrobky nebo materiály s vydaným environmentálním prohlášením typu III, lze uplatnit zvýhodnění ve výši 5 procent k výši podpory pro podoblast B.1.

Podpora na výstavbu zelených střech

O podporu lze žádat pouze současně s podáním žádosti z podoblasti podpory B.1. Podpora se poskytuje na výstavbu extenzivních a polointenzivních zelených střech. Intenzivní zelené střechy mohou být podpořeny pouze za předpokladu zajištění závlahy z jiných zdrojů než z veřejné vodovodní sítě (např. akumulace dešťové vody z okolních ploch, využití šedé vody).

Podpora je poskytována formou fixní dotace ve výši 500 Kč/m2 půdorysné plochy vegetačního souvrství zelené střechy.

Podmínkou pro poskytnutí podpory v této podoblasti je dosažení těchto technických parametrů:

  • Minimální mocnost vegetačního souvrství (využitelná pro kořenění rostlin) musí být větší nebo rovna 8 cm. Pokud je součástí vegetačního souvrství i hydroakumulační vrstva (např. z minerální plsti), je možné mocnost vegetační vrstvy odpovídajícím způsobem snížit s tím, že hydroakumulační vrstva musí být překryta minimálně 2 cm vrstvou substrátové směsi.
  • Vegetační vrstva musí být tvořena střešním substrátem určeným pro daný typ zelené střechy.
  • Vegetaci musí tvořit minimálně 5 trvale udržitelných rostlinných druhů.
  • Příjemce podpory zodpovídá za řádnou následnou péči a údržbu zelené střechy.
  • Vegetace v dobré kondici musí být po celou dobu udržitelnosti minimálně na dvou třetinách plochy zelené střechy.
  • Zelené střechy musí být navrženy v souladu s dokumentem Standardy pro navrhování, provádění a údržbu – Vegetační souvrství zelených střech (vydal Svaz zakládání a údržby zeleně, k dispozici ke stažení na webových stránkách programu).
Podpora na využití tepla z odpadní vody

O podporu lze žádat pouze současně s podáním žádosti z podoblasti podpory B.1. Podpora se poskytuje na instalaci centrálních i decentrálních systémů využívajících teplo z odpadních vod pro předehřev teplé vody.

Podpora je poskytována formou fixní dotace ve výši 5 000 Kč na připojenou bytovou jednotku.

V případě použití zařízení bez tepelného čerpadla musí být využito zařízení s výrobcem deklarovanou účinností zpětného získávání tepla minimálně 30 procent. Tato podmínka se považuje za splněnou v případě zařízení s certifikací iPAH (Inter-national Passive House Association).

Požadovaná účinnost musí být splněna při níže uvedených okrajových podmínkách měření:

  • objemový průtok min. 8 litrů/minutu;
  • teplota studené vody min. 8 °C;
  • teplota okolí v rozsahu 18–25 °C;
  • teplota odpadní vody (z níž se odebírá teplo) max. 39 °C.

Pro systémy předávající teplo s využitím tepelného čerpadla není minimální účinnost stanovena.

Podoblast podpory B.2 – Podpora na zpracování odborného posudku, zajištění dozorové činnosti a měření průvzdušnosti obálky budovy

O podporu v této podoblasti lze žádat pouze současně s podáním žádosti z podoblasti podpory B.1. Podpora se poskytuje na zpracování odborného posudku pro podání žádosti, na zajištění odborného technického dozoru nad prováděním stavby a autorského dozoru projektanta a na zajištění měření průvzdušnosti obálky budovy (blower door test).

Maximální celková výše podpory v této podoblasti činí 70 000 Kč.

Podpora v této podoblasti je poskytována a vyplacena na základě Registrace a rozhodnutí současně s podporou na realizaci podporovaných opatření z podoblasti podpory B.1.

Příloha

Závazné pokyny pro žadatele BD 3.výzva - listopad 2016

 

Hodnotit:  

Datum: 22.11.2016
Autor: redakceSdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Blogger  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk Poslat e-mailem Hledat v článcíchDiskuse (žádný příspěvek, přidat nový)


 
 

Aktuální články na ESTAV.czČernobílý interiér obývacího pokoje je vyladěn do posledního detailuPraha zapracuje do územního plánu podzemní železniční tratěNový bezbariérový práh EasystepOdborná porota vybrala vítěze „Soutěže o nejlepší projekt“ společnosti Wienerberger