Nový metodický návod pro hodnocení hluku v chráněném venkovním prostoru staveb

Datum: 29.12.2010  |  Organizace: Greif-akustika, s.r.o.  |  Firemní článek

Nová metodika platí od 1.11.2010 a vychází z normy ČSN ISO 1992-2 "Akustika - Popis, měření a posuzování hluku prostředí - Část 2: Určování hladin hluku prostředí" a navazuje na hodnocení hluku v chráněném venkovním prostoru staveb dle NV č. 148/2006 Sb. "O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací".

Greif-akustika, s.r.o.
Kubíkova 12
182 00 Praha 8

tel.:286 587 763, 286 587 764, fax: 286 580 668
e-mail:
web:www.greif.cz

Ministerstvo zdravotnictví - hlavní hygienik České republiky vydává podle § 80 odst. 1 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tento

METODICKÝ NÁVOD

ke sjednocení postupu orgánů ochrany veřejného zdraví a zdravotních ústavů při výkonu státního zdravotního dozoru při hodnocení hluku v chráněném venkovním prostoru staveb

1. Úvod

Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací (dále jen "NV") stanoví v §19 odst. 1, že při měření hluku a vibrací včetně jejich výpočtu a při hodnocení hluku a vibrací se postupuje podle metod a terminologie týkajících se oborů elektroakustiky, akustiky a vibrací, obsažených v příslušných českých technických normách. Při jejich dodržení se výsledek považuje za prokázaný.

ČSN ISO 1996-2 Akustika - Popis, měření a posuzování hluku prostředí - Část 2: Určování hluku prostředí (dále jen "ČSN") platná od září 2009 uvádí řadu různých postupů měření hluku, z nichž některé nejsou pro účely ochrany veřejného zdraví před hlukem v komunálním prostředí z praktických a technických důvodů vhodné. Tento metodický návod proto stanovuje jednoznačný způsob hodnocení výsledků měření hluku v chráněném venkovním prostoru staveb zjišťovaných v souladu s citovanou technickou normou.

2. Určující veličina

V případě hodnocení hluku v chráněném venkovním prostoru staveb jsou hodnoticí veličiny uvedené v §11 odst.1 až 3 NV reprezentovány hladinou akustického tlaku zvuku dopadajícího na fasádu posuzované stavby.

3. Způsob a podmínky hodnocení

3.1. Hodnotí se výsledné hladiny akustického tlaku dopadajícího zvuku zjištěné měřením při umístění mikrofonu ve vzdálenosti 0,5 až 2 m před odrazivým povrchem (ČSN, odst. 8.3.1 c)) při použití korekce k získání dopadajícího zvukového pole. Přednostně se doporučuje používat vzdálenost 2 m.

3.2. Pro každé místo měření (polohu mikrofonu) a každý identifikovatelný zdroj hluku přispívající k imisi hluku v daném místě měření se prokazatelně posoudí splnění kriterií pro použití korekce +3 dB k získání dopadajícího zvukového pole (ČSN, příloha B.3, kriteria B.1 až B.8).

3.3. Kriteria pro použití korekce se vztahují k odrazivé ploše (velikost a rovinnost), k velikosti zdroje (zorný úhel) a k velikosti poměru vzdálenosti zdroje a mikrofonu.

POZNÁMKA 1 Příklad přehledné tabulky posuzovaných parametrů je uveden v příloze. Uvedené údaje se musí uvádět v protokolu z měření, a to pro každou kombinaci měřicí místo-zdroj hluku.

POZNÁMKA 2 Pokud nejsou splněny podmínky kriterií pro odrazivou plochu, není třeba zjišťovat splnění ostatních podmínek.

POZNÁMKA 3 Pokud nejsou splněny podmínky kriterií při daném měření pro jeden z více zdrojů hluku současně přispívajících do měřicího místa, není třeba zjišťovat splnění podmínek pro tyto další zdroje.

3.4. V případě splnění všech stanovených podmínek pro všechny zdroje hluku současně přispívající k imisi hluku v daném místě měření se pro získání výsledné hodnoty hladiny akustického tlaku dopadajícího zvuku použije korekce +3 dB, která se odečte od výsledné hodnoty hladiny akustického tlaku změřené v daném měřicím místě.

3.5. V případě, že podmínky nejsou splněny, použije se korekce +2 dB, která se odečte od výsledné hodnoty hladiny akustického tlaku změřené v daném měřicím místě.

3.6. Pokud z nejrůznějších důvodů (např. vysoká hladina zbytkového hluku, nedostupnost místa atd.) nelze prokazatelně provést měření podle odstavce 3.1 tohoto metodického návodu1 (tj. přednostně 2 m před fasádou), je přípustné provést měření s mikrofonem umístěným ve volném poli (ČSN, odst. 8.31 a) a příloha B.1) s následnou extrapolací (ČSN, kap. 10) a výpočtem (ČSN, kap.11).

3.7. Minimální obsah protokolu z měření je uveden v ČSN, kap.12.

3.8. Způsob hodnocení popsaný v tomto metodickém návodu se použije i pro hodnocení nízkofrekvenčního hluku a hluku ve frekvenčních pásmech.

Příloha

Příklad doplnění protokolu podle požadavků ČSN ISO 1996-2:2009

Použité veličiny a zkratky:

d [m] kolmá vzdálenost mikrofonu od odrazivé plochy (např. od fasády)
b [m] polovina minimálního vodorovného rozměru odrazivé plochy (viz obrázek B.2, ČSN ISO 1996-2:2009)
c [m] polovina minimálního svislého rozměru odrazivé plochy (viz obrázek B.2, ČSN ISO 1996-2:2009)
rovinnost mezní úchylky rovinné odrazivé plochy ≤ ± 0,3 m (např. různé výčnělky fasády, římsy, odskoky apod.)
α [°] zorný úhel zdroje z MM
a´[m] vzdálenost zdroje ve směru dělicí čáry zorného úhlu
d´[m] průmět vzdálenosti d do směru a´
LA celková hladina akustického tlaku A
Lt hladina akustického tlaku v třetinooktávových resp. oktávových pásmech

Popis místa měření (MM):

Možnost použití korekce + 3 dB na dopadající zvuk dle ČSN ISO 1996-2, příloha B, odstavec B.3,

 

Datum: 29.12.2010
Organizace: Greif-akustika, s.r.o.Sdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Blogger  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk Poslat e-mailem Hledat v článcíchDiskuse (žádný příspěvek, přidat nový)


Projekty 2017

Partneři - Stavební fyzika

logo KINGSPAN
logo KM BETA
logo HELUZ
 
 

Aktuální články na ESTAV.czPraha znovu pořídí změnu územního plánu pro metro DCo připravit před pokládkou dřevěné podlahyPovrchová úprava kašírování neboli laminování, olepování, potahování